Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Sommertemperaturer de siste 2000 år

I en ny artikkel nylig publisert i Journal of Paleolimnology påviser Bjerknesforskere variasjoner i rekonstruert julitemperatur for de nordlige deler av Fennoskandia og Kola halvøya for de siste 2000 år.

Klimaendringer som følge av menneskelig utslipp av klimagasser blir størst i de nordlige områdene i Nord-Europa og Nord-Atlanteren. Disse områdene er derfor nøkkelområder når det gjelder forskning på klima og klimaendringer i fortiden. Variasjoner i fortidens klima er viktig for å forstå og modellere fremtidige klimaendringer i denne kritiske regionen.

Rekonstruerer temperaturer fra pollenrester

Anne Bjune og John Birks fra Bjerknessenteret har sammen med Heikki Seppä fra Universitetet i Helsingfors rekonstruert fortidens julitemperatur basert på pollen fra planter funnet i innsjøsedimenter fra 11 små innsjøer i ulike vegetasjons- og klimaregioner. Innsjøene dekker områder som de mellom og nord boreale skogene, lav-alpine og lav-arktiske områder i nordlige deler av Norge, Sverige, Finland og nordvestlige deler av Russland.

Regionale temperaturendringer

Den rekonstruerte temperaturen fra våre 11 lokaliteter indikerer like trender som de som er dokumentert fra andre studier i denne regionen for de siste 2000 år. Den mest synlige trenden er den jevne nedgangen i sommertemperatur på alle de undersøkte lokalitetene.

Middelalderens varmeperiode

De rekonstruerte temperaturene er i er perioden 0 – 1100 e. Kr gjennomsnittlig 0.18 ± 0.56°C høyere enn i dag, mens fra 1100 til 1900 e. Kr er de -0.2 ± 0.47°C gjennomsnittlig lavere enn i dag for de 11 lokalitetene som er med i denne studien. Ingen økning i temperatur er observert i middelalderen (900-1200 e. Kr) for denne regionen.
 

Den lille istiden

Dataene inkludert i studien viser en kaldere periode mellom 1100 og 1900 e. Kr som korresponderer med den lille istiden. På samme måte som andre uavhengige data viser våre data at den kaldeste perioden under den Lille Istid var mellom 1500 og 1600 e. Kr og mellom 1800 og 1850 e. Kr.

Plutselig økning etter 1900 hundretallet

En plutselig økning i sommertemperatur skjer rundt 1900 e. Kr, og det 20. århundre er det varmeste århundre i løpet av de siste tusen år.

Referanse

Bjune, A.E., Birks, H.J.B. & Seppä, H. 2008. Quantitative summer-temperature reconstructions for the last 2000 years based on pollen-stratigraphical data from northern Fennoscandia. Journal of Paleolimnology. DOI 10.1007/s10933-008-9254-y.