Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Sonja Wahl har forsket på hvordan vanndamp i luften påvirker vannmolekylene i snø, som senere blir til is. Molekylsammensetningen i gammel is blir brukt til å rekonstruere klimaet bakover i tid, og da er Sonja Wahls resultater viktige.

Snøen fra i går – hvordan et klimasignal dannes i snø

Somrene 2018 og 2019 tilbrakte Sonja Wahl på Grønlandsisen i minusgrader og kontinuerlig dagslys for å kombinere meteorologiske målinger og snømålinger. Nå disputerer hun med en avhandling om hvordan været påvirker klimainformasjon i iskjerner.

Body

Sonja Wahl disputerer 24. februar 2022 for ph.d.-graden med avhandlingen: "The Influence of the Surface Humidity Flux on the Snow Isotope Composition - Revisiting the Formation of the Climate Signal Stored in Ice Core Water Isotope Records" ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Iskjerner fra isbreer og iskapper er verdifulle klimaarkiv som kan brukes til å studere fortidens klima og forstå fremtidige klimaendringer. Forholdet mellom tunge og lette vannmolekyler er spesielt viktig for å kunne rekonstruere fortidens klima fra iskjerner på et nøyaktig vis. Dette forholdet er blant annet påvirket av været når snøen faller.

Ved å bruke laserspektroskopi kan vi studere forholdet mellom molekyler i iskjerner og oversette dette til hvordan klimaet var da snøen falt. For å kunne gjøre dette på en optimal måte, må vi imidlertid først forstå hvordan klimasignalene fanges i snøen som senere omdannes til is. Denne prosessen er temaet for Sonja Wahls avhandling.

Wahls forskning er basert på feltobservasjoner av vanndamp- og snøprøver som hun selv tok i løpet av to feltsesonger. Somrene 2018 og 2019 tilbrakte hun midt på Grønlandsisen i minusgrader og kontinuerlig dagslys for å kombinere meteorologiske målinger og snømålinger.

Sonja Wahl studerte i detalj hvordan den kontinuerlige utvekslingen av vanndamp mellom snøoverflaten og atmosfæren påvirker klimasignalet i snøen. Resultatene hennes gir svar på noe forskere har diskutert lenge. De viser at tunge og lette vannmolekyler ikke fordamper med samme hastighet fra en snøoverflate.

Sonja Wahl viser også at klimasignalet i snøen endrer seg mye raskere enn tidligere antatt og at en del av de tidligere observerte svingningene kan forklares med bakgrunn i atmosfære-snø-utvekslingen.

I Sonja Wahls vitenskapelige artikler sammenligner hun feltdataene med en egendesignet matematisk snøoverflate-modell. Disse resultatene gir et viktig verktøy for fremtidens studier av klima og iskjerner. Resultatene er også meget relevante til bruk i Antarktis, der iskjerner inneholder informasjon om klimaet for opptil 1 million år siden.

Tid og sted for disputas

Dato: 24. februar kl. 16.00

Disputasen vil bli holdt digitalt på https://uib.zoom.us/j/64525728320?pwd=K2RQTEtNRnRscC95dWo4aVkvd1V6Zz09

Passord: p6j3m9g8

Personalia

Sonja Wahl (f. 1992) er fra Tyskland. Hun studerte miljøvitenskap i sin bachelor- og mastergrad og ble uteksaminert med en dobbel grad fra Universitetet i Hohenheim og Københavns Universitet. Motivert av sin mastergradsavhandling i iskjerneglasiologi, fortsatte hun å forske på samme tema med en doktorgrad i SNOWISO-prosjektet, veiledet av Hans Christian Steen-Larsen og Joachim Reuder. Wahl tilhørte Geofysisk Institutt og var affiliert med Bjerknessenteret for klimaforskning.

Kontakt

+4915143216018, sonja.wahl@uib.no