Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Sjøis fra ice2ice-ekspedisjonen til Tunulliarfik-fjorden i 2016. Photo: Jørund Raukleiv Strømsøe, NORCE and Bjerknes Centre.

Samspillet mellom hav, is og atmosfære

Lisa Griem disputerer 18.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Ocean circulation changes off southern Greenland during the abrupt climate events of mid-to-late MIS3".

Body

Jordens klimasystem inkluderer et komplekst samspill mellom de store kontinentale isdekkene slik som på Grønland, og sjøisutbredelsen og styrken på havstrømmene. F.eks. vil en svekkelse av transporten av varmt vann inn i de Nordiske havene gjennom Golfstrømsystemet kunne ha stor betydning for klimaet i Europa. I dagens situasjon med en brå klimaendring er det spesielt interessant å studere det komplekse samspillet mellom innlandsisen på Grønland, sjøisutbredelsen i Arktis og havsirkulasjonen.

I sin ph.d.-avhandling har Griem studert slikt samspill ved å bruke borekjerner fra dyphavsområdene utenfor sørøst-Grønland og i de Nordiske hav under brå klimaendringer som fant sted for mellom 65 og 19 tusen år siden. Disse brå klimaendringene, også kalt Dansgaard-Oeschger-hendelser, er kjennetegnet av plutselige skiftninger fra kalde (Nordiske hav dekket av sjøis, svekket havsirkulasjon) til varme (redusert sjøisutbredelse, sterkere havsirkulasjon) forhold på den nordlige halvkule.

Denne generelle kunnskapen har Griem brakt videre til områdene utenfor Grønland ved bruk av en rekke metoder for klimarekonstruksjon f. eks. sammensetningen av havbunnsedimentene. Disse resultatene ble sammenlignet med klimarekonstruksjoner fra innlandsisen på Grønland gjennom det samme tidsrommet som rekonstruerer temperatur og fuktighetstransport over innlandsisen. Griem sine resultater viser at forholdene i havet utenfor Grønland var sammenlignbare med de som tidligere er rapportert fra de Nordiske hav under de brå Dansgaard-Oeschger-hendelsene. De fleste kalde periodene var kjennetegnet av stor sjøisutbredelse, mens varmere perioder hadde åpent hav med høy biologisk produksjon. Områdene sør for Grønland er meget dynamiske og Griems resultater viser hvordan de enkelte elementene påvirker hverandre.

De nye resultatene som Griems avhandling inneholder, gir et vesentlig nytt bidrag til å forstå i detalj hvordan det intrikate samspillet i klimasystemet fungerer under perioder med brå klimasvingninger.

Personalia

Lisa Griem (født 1989) vokste opp i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland. Hun tok sin mastergrad i Marin Geovitenskap ved universitetet i Kiel, Tyskland. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen/ Bjerknessenteret som del i prosjektet ice2ice, finansiert av European Research Council (ERC). Veiledere har vært Prof. Eystein Jansen (UiB), Dr. Trond M. Dokken (NORCE Norwegian Research Centre) og Dr. Sarah M. P. Berben (UiB).