Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Drivbøyer gir ny viten om dyphavsstrømmene i Norskehavet

I en nylig publisert studie avdekker forskere for første gang hvordan det kalde dypvannet som strømmer ut fra Norskehavet transporteres fra områdene de dannes og at dette i stor grad er bestemt av bunntopografien.

I mer enn hundre år har vitenskaplige tokt kartlagt fordelingen av vannmasser i Norskhavet. Disse målingene viser at Golfstrømmen transporterer varmt vann inn langs Norskekysten og kaldt vann strømmer sørover langs østkysten av Grønland. Imidlertid er temperaturforskjellene i dypet små, og tradisjonelle målinger gir derfor lite informasjon om sirkulasjonen i dypet. Fra teoretiske betraktninger vet en at bunntopografien har stor innflytelse på den dype sirkulasjonen, men med få direkte målinger har strømningsmønster og styrke i Norskehavet ikke vært kjent.

Tjuefem undervannsbøyer drev fritt med strømmen

For å undersøke den dype sirkulasjonen ble det høsten 2004 utplassert 25 undervannsdrivbøyer på 800 meters dyp i kontinentalskråningen nordvest for Færøyene. Disse drev fritt med strømmen i 18 måneder og kom opp våren 2006. I de 18 månedene registrerte drivbøyene temperatur og trykk og mottok akustiske signaler fra forankrete lydkilder. De akustiske signalene gjør det mulig, ved krysspeiling, å bestemme 2 posisjoner per dag, noe som gir oss komplette drivbaner for hele 18 måneders perioden.

Avdekker hemmeligheten bak havstrømmenes drivbaner

Studien viser at de observerte drivbanene i stor grad er kontrollert av bunntopografien, og at transporten av vann nordover i Norskehavet fant sted i en konsentrert strøm langs dybdekotene vest for Vøringsplatået. Dypvannet som strømmer inn i Færøy-Shetland-renna og ut av Norskhavet krysser derimot dybdekotene. Dette gir en ustabil strøm og det ble derfor observert mange virvler der, før drivbøyene fortsetter ut i Atlanterhavet gjennom Færøybankkanalen.

Viktig kunnskap for forståelsen av sirkulasjonen i havet

Det har lenge vært kjent at kaldt dypvann strømmer ut fra Norskehavet og danner bunnvannet i Atlanterhavet og at dette er et viktig bidrag til sirkulasjonen i Atlanterhavet. I dette studiet har det for første gang blitt påvist at dypvannet hovedsakelig strømmer i en smal strøm langs topografien i Norskehavet. Dette er ny kunnskap som er viktig for den grunnleggende forståelsen av sirkulasjonen og som viser hvor en skal overvåke for å oppdage eventuelle endringer i dyphavssirkulasjonen som en følge av et varmere klima.

Referanse

Søiland, H., M. D. Prater, and T. Rossby (2008), Rigid topographic control of currents in the Nordic Seas, Geophysical Research Letter., 35, L18607, doi:10.1029/2008GL034846.

Artikkelen ble valgt som GRL Editor's Highlight