Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Atlantiske karbondata fra Nordishav til Sørishav

En ny database med karbondata fra Atlanterhavet ble publisert i 2009. Databasen vil være en sentral ressurs for forsking på havets karbonkretsløp i tiden som kommer.

CARINA (CARbon IN the Atlantic), som databasen heter, er et resultat av et internasjonalt samarbeid der flere Bjerknesforskere har levert sentrale bidrag. Arbeidet har vært en stor suksess, og data fra 188 ulike tokt fra Arktis, de Nordiske Hav, Atlanterhavet og Sørishavet er nå kvalitetssikret, sikkert lagret og åpent tilgjengelig.

Internasjonalt samarbeid

Da CARINA ble sparket i gang i 1999 var formålet å opprette en database med karbondata fra forskningstokt i Nord-Atlanteren, men på grunn av av manglende finansiering gikk prosjektet i dvale etter et par år. En mulighet for revitalisering bød seg i 2005, da EU-prosjektet CARBOOCEAN ble innvilget. En gruppe europeiske og amerikanske forskere bestemte seg dermed for å gripe fatt i CARINA og sette sammen en veldokumentert og kvalitetssikret database med materiale fra hele Atlanterhavet, inkludert Nord- og Sørishavet.

Kartet viser stasjonene hvor CARINA har fått data fra (røde prikker og linjer).

 

CARINA utviklet seg til et internasjonalt nybrottsarbeid, og en rekke nye data ble inkludert. Opprinnelig inneholdt CARINA data fra 30 tokt, mens nå er data fra hele 188 tokt tatt med. Det er også blitt utført et omfattende arbeid for å sikre kvalitet og konsistents. På grunn av den store datamengden og høy internasjonal deltagelse, ble det utviklet en rekke nye metoder for delautomatisert kvalitetssikring og for utveksling av informasjon over verdensveven. Dataene og arbeidet med å kvalitetssikre dem er nå dokumentert i en rekke artikler i en spesialutgave av tidsskriftet Earth System Science Data.Tidsskriftet er et såkalt open access tidsskrift, som betyr at samtlige artikler er fritt tilgjengelig.
 

Sikrer troverdigheten

Det er etter hvert en økende bevissthet blant forskere om at data må ut av skrivebordsskuffene og inn i åpent tilgjengelige databaser. Dette er den beste måten til å sikre troverdigheten til klimaforskningen, sikrer samtidig at fremtidige forskere har et godt arkiv med historiske data, og gir nye muligheter for samarbeid og god vitenskap. CARINA var en respons på dette.

Dataene fra CARINA er tilgjengelig via verdensveven .
 

Referanse:

CARINA, a consistent carbon-relevant database for the Arctic, Atlantic and Southern Oceans, Editors: T. Tanhua, A. Olsen, M. Hoppema and V. Gouretski, Earth System Science Data, 2009-2010