Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Vind og havnivå forklarer endringer i varmtvannstransport

Et lavt havnivå i Norskehavet virker som et sug på innstrømmingen av varmt vann fra Nordatlanteren. 


Målinger av vind og havnivå forklarer endringer i volumtransporten av varmt vann til våre nære havområder.  

 

Golfstrømmens forlengelse med innstrømningen av varmt og salt vann fra Nordatlanteren til De nordiske hav er svært viktig for det regionale klimaet. Den bidrar til det milde klimaet i området og er også viktig leverandør av næringsstoff til det marine økosystemet. Med hjelp av målinger av havnivå er det mulig å estimere en stor del av variasjonene i transporten av varmt vann også tilbake i tid.

Utveksling av varmt vann mellom det nordlige Atlanterhavet og Norskehavet over Grønland-Skottland ryggen foregår hovedsakelig med Shetlandstrømmen øst for Færøyene og med Færøystrømmen mellom Island og Færøyene. Disse to greinene fortsetter nordover langs norskekysten som den to-delte norske Atlanterhavsstrømmen.  Strømmene blir overvåket i Svinøysnittet. 


Havnivåmålinger
I en ny studie publisert i Journal of Geophysical Research viser Richter og kollegaer at en stor del av variasjoner i volumtransporten kan bli estimert ut fra havnivåmålinger. Forfatterne finner at forskjellen i havnivå mellom Nordatlanteren og  Norskehavet spiller en viktig rolle for innstrømningen av varmt vann til våre havområder. Lavt havnivå i Norskehavet virker som et sug og forsterker innstrømningen, mens et høyt havnivå svekker strømmen. 

De kommer fram til at variabiliteten i Færøystrømmen er knyttet til svingninger i sterisk høyde, det vil si havnivåforandringer som skyldes salt- og temperaturforandringer i havet. Variasjoner i den kystnære strømmen i Svinøysnittet er derimot svært avhengig av vindfeltet. Vindfeltet påvirker havnivå, som igjen driver strømmen nordover.

 

Tilbake i tid
Endringer i havnivå fanges opp av satellittmålinger av havnivå og tidevannsmålinger langs norskekysten. Det nye arbeidet demonstrerer at slike målinger kan brukes for å estimere endringer i volumtransporten. Dette gjelder også tilbake i tid, det vil si for perioder uten direkte strømmålinger. Ut fra tidevannsmålinger rekonstruerte de 22 prosent (Faroestrømmen) og 38 prosent (Svinøystrømmen) av variabiliteten i volumtransporten.

Resultatene viser at perioder med kraftig volumtransport samsvarer med kraftige varmeanomalier som har blitt observert å passere Norskehavet. Dette gir verdifull informasjon over tidligere temperatur- og saltendringer i dette området.

 

 


Observerte anomalier i volumtransport (rød) og anomalier regnet ut ved bruk av tidevannsmålinger. Tallene representerer korrelasjonskoeffisienten mellom de to tidsseriene (verdiene i paranteser er tilsvarende koeffiesienter regnet ut fra kryss-validering)  

 

Referanse:
Richter, K., O. H. A. Segtnan, and T. Furevik (2012), Variability of the Atlantic inflow to the Nordic Seas and its causes inferred from observations of sea surface height, J. Geophys. Res., 117, C04004, doi:10.1029/2011JC007719.