Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Recent ice sheet growth in the interior of Greenland

En norsk forskningsgruppe, ledet av O.M. Johannessen, NERSC påviser vekst av indre områder av Grønlandsisen de siste årene. Veksten er estimert til ca. 6 cm pr år i perioden 1992–2003 (Bildet: P. Bjørstad)

I en artikkel publisert 20. oktober 2005 det prestisjetunge tidsskriftet Science, rapporteres om vekst av indre områder av Grønlandsisen de siste årene. Veksten er estimert til ca. 6 cm pr år i perioden 1992–2003.

Motivet for å studere Grønlandsisen er knyttet til globale klimaendringer. For det første vil en fullstendig nedsmelting av isen føre til en hevning av det globale havnivå på opptil 7 meter. Denne prosessen, som forventes å ville skje på en tusenårsskala, vil begynne når den kritiske terskelen for økning i overflate-temperatur for Grønland overstiger 3 ºC, som er varslet til å skje før slutten av dette århundre. For det andre, økt nedsmelting av Grønlandisen og påfølgende ferskvannstilførsel til Nord-Atlanteren vil teoretisk sett svekke Golfstrømmen ved nordlige breddegrader og muligens avbryte den globale termohaline sirkulasjonen på en relative rask multidekadisk skala. Hvis dette skjer, vil det få dramatiske konsekvenser for klimaet i Nord-Europa og for verden som helhet.

Forsøk på å måle endringer av Grønlandisen fra feltobservasjoner, fly og satellitt-basert fjernmåling har forbedret vår kunnskap over det siste tiåret. Det er imidlertid ingen enighet om masse-balansen av isdekket. Der er imidlertid bevis for smelting av Grønlandsisen langs kantene ved kysten de siste årene, i tillegg til at det finnes indikasjoner på at de store isbreene langs kysten av Grønland har rykket kraftig frem mot havet, muligens som en konsekvens av endret klima.
Imidlertid er endringer i det enorme indre området av isen mye mindre kjent (Bilde 1 and 2). Tidligere studier av amerikanske forskere viste at de høyereliggende deler av isen er i balance, det vil si ingen vekst eller tap av isen. Disse beregningene er imidlertid basert på et begrenset antall overflyvninger med fly-basert altimeter, som måler om isen vokser eller avtar, men ujevnt fordelt i tid og rom, i tillegg til en kort periode fra satellitt.

Ola M. Johannessen og kollegaene Kirill Khvorostovsky, Martin W. Miles og Leonid P. Bobylev beregnet og analyserte derfor den lengste kontinuerlige dataserien av satellitt-altimeterbaserte målinger av høyden på Grønlandisen. Dette ble gjort ved å kombinere 45 millioner datapunkt fra satellittene ERS-1 og ERS-2 fra den europeiske romfartsorganisasjonen, ESA. Dette gjorde forskerne i stand til å bestemme det romlige endringsmønsteret av overflatehevningene og -endringene over en 11-års periode, 1992–2003.

Referanse:
Johannessen, Ola M., Khvorostovsky, K., Miles, M. W., Bobylev, L. P. (2005). "Recent ice sheet growth in the interior of Greenland".