Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Korrekt om Bryggen

Av: Helge Drange, forskningsleder ved Nansen- og Bjerknessentert og Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret.

Body

Først publisert som debattinnlegg i BT, 29.04.07

I BT 21.4 hevder ingeniør Arne Instanes at Bjerknessenteret overdramatiserer og konstruerer effekter av lokale klimaendringer, og at senteret gjennom dette bedriver desinformasjon. Disse påstandene er hverken rimelige eller korrekte.

Men det er korrekt som Instanes skriver at Bjerknessenteret ikke forsker på klimaets virkninger på konstruksjoner eller dimensjonering av bygg og anlegg; Bjerknessenteret forsker på klimaets naturlige variasjoner og hvordan klimaet vil endre seg grunnet menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Instanes hevder spesielt at Bjerknessenteret krisemaksimerer og legger høyeste anslag til grunn for senterets formidling om framtidig havstigning. Dette er feil. Instanes bør være kjent med at de tall FNs klimapanel oppsummerte i februar i år ikke inkluderer alle bidrag til havstigningen. Videre er det slik at havstigningen vil være høyere hos oss enn gjennomsnittet globalt, og at klimamodellene bare gir 50% av observert havnivåendring frem til i dag. Dette betyr at direkte bruk av verdiene fra FNs klimapanel gir for lav havstigning i forhold til det vi kan vente oss langs norskekysten. Dette understrekes også av sentrale forskningsarbeid som er utgitt etter at klimapanelet avsluttet sitt arbeid.

Vi har blant annet beskrevet dette i en populærvitenskaplig artikkel i aprilnummeret av det norske klimatidsskriftet Cicerone.

Med dagens kunnskap er tallene i overnevnte Cicerone-artikkel det beste estimatet vi kan gi for havstigningen langs norskekysten. For Bryggens del betyr kombinasjonen av at Bryggen synker og at havet stiger at enhver flo vil kunne gå inn på gateplan ved Svensgården rundt 2040, og at stormflo vil nå to meter over gateplan samme sted mot slutten av dette hundreåret. For Bergen ellers vil stormflo mot slutten av hundreåret legge mye av byens sjøside under vann (se kronikk i BT 25.1.07). Dette er informasjon vi mener det er rett å gå ut med og å gjøre planleggere og publikum kjent med.

Et annet eksempel: Det er selvsagt opp til hver og en å vurdere om en vil kjøpe hytte på Kvamskogen eller andre steder, men Bjerknessenteret må kunne informere om at klimaendringene bidrar til at vintrene i gjennomsnitt blir kortere og at en må stadig høyere til fjells for å finne snø.

Instanes mener at enkeltforskere ved Bjerknessenteret har behov for eksponering i pressen. Denne påstanden kan vi vanskelig ta på alvor. Som et offentlig finansiert forskningssenter har Bjerknessenteret en forpliktelse til å gi best mulig og oppdatert informasjon om kommende klimaendringer til lokale og nasjonale myndigheter, næringsliv og allmennheten. Vi håper selvsagt at denne informasjonen utgjør en del av grunnlaget når vurderinger gjøres, beslutninger taes og dimensjonering bestemmes. I de neste årene vil det være et økende behov for denne typen informasjon ettersom vi går mot en framtid med et helt annet klima enn det vårt og andre samfunn er vant til.

Det er kun én fornuftig måte å møte morgendagens utfordringer på; det er ved å møtes på tvers av profesjoner og disipliner for å utveksle kunnskap og erfaring. Bjerknessenteret inviterer derfor Instanes – og andre – til å ta kontakt med oss slik at vi i felleskap kan bidra til at fornuftige løsninger velges og nødvendige tiltak igangsettes ettersom klimaet endrer seg.

Les tidligere kronikk av Helge Drange her.
Les Cicerone artikkel her.