Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

E-post-innbruddet ved University of East Anglia

Nyhetsmedia har de siste dagene hatt mange oppslag omkring innbrudd på mail-serveren ved Climate Research Unit ved University of East Anglia, og publisering av en rekke e-poster derfra. Siden undertegnede og Bjerknessenteret forekommer i noen av de e-postene som er kommet ut, vil jeg komme med en kort kommentar.

Body

Av: Prof. Eystein Jansen, direktør Bjerknessenteret

Vitenskapen omkring klimaendringer er formet i flere tiår av tusenvis av forskere, publisert i enda flere vitenskapelige artikler i en lang rekke forskjellige fagtidsskrift. Å hevde at noen e-poster fra en mindre gruppe forskere skulle rokke ved dette enorme forskningsmaterialet, faller på sin urimelighet. Dette tyder også på at man ikke har forståelse av hva klimaforskningen er basert på av solid naturvitenskapelig forskning. Eller at man ikke bryr seg om forskningsresultatene i sin iver etter å konstruere konspirasjoner. Den målbare oppvarmingen vi observerer er kjent fra flere uavhengige datasett, også fra satelitter, tilbakesmelting av breene, oppvarmingen i havet og den målbare havstigningen er ubestridelige fakta. Årsakene til denne utviklingen må for en stor del tilskrives menneskeskapte utslipp av klimagasser, noe som er godt forankret i en stor forskningslitteratur. Dette er fakta som ikke har noe med e-postutveksling mellom noen enkeltforskere å gjøre.

Innbrudd i mail-servere er kriminelt, og jeg tror de fleste av oss vil finne det ukomfortabelt om e-post vi har sendt til kolleger i jobbsammenheng blir gjort åpent tilgjengelig. Ikke fordi vi har noe å skjule, men fordi det ikke alltid er lett for utenforstående å forstå sammenhenger, implisitte forklaringer og fagjargonger. Det er derfor lett at slike e-postmeldinger kan tolkes ut av sin sammenheng, særlig om en ønsker å tolke slikt mest mulig konspirativt.

Jeg syns det er trist at professorer ved vårt universitet forsvarer slik kriminalitet. Det å bruke slike handlinger i en kampanje for å dra oppmerksomheten bort fra den omfattende og solide faglige dokumentasjonen og kunnskapen om observert og modellert klimaendring sier mest om de som tyr til slike grep. Data-innbruddet og det påfølgende stormløp til media fra såkalte "skeptikere", viser først og fremst at de ikke forstår den grundige vitenskapelige prosessen som ligger til grunn for IPCCs konklusjoner, og at de hverken ønsker eller evner å delta i forskningen på dette området.

For min egen del dreier e-postutvekslingen seg om noen e-poster knyttet til et større EU prosjekt, IMPRINT, der Bjerknessenteret og UEA var sentrale partnere. Videre er det en del meldinger knyttet til mitt arbeid som koordinerende hovedforfatter i den siste IPCC-rapporten, der også forskere fra UEA deltok i kapittelet om fortidsklima som jeg hadde ansvaret for. Disse meldingene er helt normale meldinger som dreier seg om skrivingen og redigeringen av kapitlet, og viser først og fremst den nitidige og nøyaktige prosessen en slik IPCC-rapport er. I tillegg er jeg kopiert på en rekke meldinger mellom andre IPCC-forfattere der de diskuterer sine deloppgaver.

Slik sett representerer de meldingene jeg er involvert i helt normal faglig aktivitet som ikke skiller seg fra annen aktivitet i internasjonal forskning.

Som ofte er tilfellet med e-poster, er kommunikasjonen i materialet fra UEA ført i en direkte og muntlig stil, der det sikkert forekommer formuleringer og påstander som ikke er velvalgte eller som det vil være uenighet om. Om noe, viser materialet at forskere er faglig engasjert, at de er meget kritiske over det man mener er dårlig forskning, og til tider kritiske til tidsskrifter som slipper igjennom arbeid som ikke holder faglig mål. Jeg tror mange vil kjenne seg igjen i dette.