Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Våre strategiske prosjekt 2018–2021

Body

Klikk på titlene for å lese mer om det aktuelle prosjektet: 


Climate Hazards and Extremes (CHEX)

Klimafarer og ekstremvær - kunnskap som er relevant for politikkutforming. Data fra lange tidsserier kobles med modeller og observasjoner. 

Prosjektleder: Erik W. Kolstad (NORCE)


Atmosphere-Ocean-Ice Interactions in Polar and subpolar Regions (AOIP)

Forståelse av hvordan hav, atmosfære og is samspiller i polare regioner, og hvordan prosessene korrekt blir simulert i den norske jordsystemmodellen NorESM.

Prosjektleder: Einar Olason (NERSC)


Enhancing Mechanistic Understanding of mid-latitude LArge-scale circulaTion Errors (EMULATE)

Å bedre den fysiske forståelsen for hvilke endringer som skjer i atmosfæren når inn- og utstråling av energi endrer seg på grunn av drivhusgasser. 

Prosjektledere: Stefan Sobolowski (NORCE), Erica Madonna (UiB)


Low and overshoot emission scenarios – from a high to a low carbon society (LOES)

Å bedre forstå karbonets kretsløp - hvor mye karbon som tas opp i havet og på land. Prosjektet undersøker tilpasningsstrategier for 1,5 grader og 2 graders målene. 

Prosjekledere: Jörg Schwinger (NORCE), Hanna Lee (NORCE)


Quantifying and understanding rates of ice sheet change (RISES)

RISES studerer utviklingen til det Skandinaviske isdekket på slutten av siste istid, som en analog for framtidens Grønland. Prosjektet undersøker graden av endring i isdekket.  

Prosjektleder: Petra Langebroek (NORCE)