Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Vulkanutbrudd kan forbedre opptak av karbon

En ny modellstudie viser at store og hyppige vulkanutbrudd i fremtiden vil bidra til å forsinke framtidige klimaendringer. Vulkanutbruddene vil kunne gi et klima som er gunstig for økt karbonopptak på land og i havet.

Fram til nå har ulike modellbaserte klimaframskrivninger ikke inkludert eksterne klimapådriv, slik som vulkanutbrudd. Mange studier har imdlertid vist at denne type pådriv spiller en viktig rolle for klimavariabilitet på tidsskalaer fra år til tiår.

Forskerne Jerry Tjiputra og Odd Helge Otterå ved Bjerknessenteret i Bergen har nylig publisert en studie i tidsskriftet Earth System Dynamics der de bruker en avansert jordsystemmodell til å undersøke den mulige effekten av framtidige vulkanutbrudd (eller kunstig utslipp av svovelaerosoler til stratosfæren) på framtidige klimaendringer.

Forskerne gjennomførte en rekke simuleringer av fremtidig klima med utgangspunkt i et standard “business-as-usual” utslippsscenario. I tillegg introduserte de vulkanutbrudd med forskjellig styrke og hyppighet. I et av tilfellene ble store vulkanutbrudd satt til å forekomme hvert femte år, og her simulerer modellen et gjennomgående kaldere klima mot slutten av dette århundret.

Denne avkjølingen skyldes i hovedsak utslippene av svovelpartikler (aerosoler) i forbindelse med utbruddene. Disse partiklene, som kan oppholde seg i den nedre stratosfæren i flere år, gjør at den innkomne kortbølge-strålingen til jordoverflaten blir redusert.

Figur 1. Forventet gjennomsnittlig regional temperaturendring mot slutten av dette århundret sammenlignet med dagens klima i simuleringer (øvre panel) uten og (nedre panel) med store og hyppige Pinatubo-lignende vulkanutbrudd.

Den kraftigste avkjølingen skjer over land på de høye, nordlige breddegrader. Dette fører blant annet til at karbonet som går inn i jordsmonnet bruker lengre tid på å returnere til atmosfæren, samt at lagringen av karbon i form av fotosyntese øker. I sum fører dette til et forbedret opptak av karbon på land.

Økningen i det globale karbonopptaket reduserer andelen av menneskeskapt karbon som blir værende i atmosfæren, og bidrar således til å redusere effekten av menneskapte CO2-utslipp på fremtidige klimaendringer.

Selv om studien viser noen positive effekter av vulkanutbrudd med hensyn på framtidige klimaendringer så understreker studien at menneskeskapte CO2-utslipp til atmosfæren fortsatt er det dominerende pådrivet for klimaendringer på lengre sikt. Vulkanutbrudd har dessuten liten innvirkning på et annet forhold ved økte CO2-utslipp, nemlig økt havforsuring.

 

 

Referanse:
Tjiputra, J. F. and O. H. Otterå (2011), Role of volcanic forcing on future global carbon cycle, Earth Syst. Dynam., 2, 53-67.