Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Turbulent dypvann

Nye målinger viser oppsiktsvekkende sterk blanding og turbulens, og gir ny innsikt om det tunge bunnvannet på veien mot Nord-Atlanteren.

Under dagens klimatiske forhold blir kaldt og tungt vann produsert i havområder på høyere breddegrader, for så å strømme langs bunnen sørover mot ekvator. På veien sørover møter det tunge bunnvannet hindringer, som undersjøiske rygger og trange passasjer. Blandingen som skjer når det tunge vannet passerer slike hindringer er en viktig prosess, som bidrar til å opprettholde den dype grenen av den globale sirkulasjonen og følgelig transporten av varme til nordlige breddegrader. Mekanismene som fører til denne blandingen er ikke fullt ut forstått. De foregår på en mye mindre skala enn det som representeres i klimamodeller. Strømmen av det tunge vannet sørover langs bunnen er derfor dårlig representert i klimamodeller.

Gjennom IPY-prosjektet ”Bipolar Atlantic Thermohaline Circulation ” (BIAC) har en gruppe forskere, ledet av Ilker Fer ved Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret, gjennomført grundige undersøkelser av tungt vann som strømmer gjennom Færøy-Bank kanalen. Denne overstrømningen bidrar betydelig til transporten av tungt vann mellom Norskehavet og Nord-Atlanteren. Målingene, som er publisert i det anerkjente tidsskriftet Geophysical Research Letters, er de første detaljerte målingene av turbulensen som opprettholder denne grenen av havsirkulasjonen og klimaet.

Profiler av temperatur, saltholdighet, strømhastighet og turbulens ble samlet inn i hele vannsøylen på et tokt med RV Håkon Mosby i juni 2008. Målingene viser en 200 meter tykk, rask og kald strøm på 800 – 1200 meters dyp. Strømmen består av et omtrent 100 meter tykt, godt blandet bunnlag, og et tilsvarende tykt, stratifisert lag over. Nær bunnen og i det stratifiserte grenselaget har strømmen vist seg å ha usedvanlige høye nivåer av turbulens, på størrelse med nivåene i fjorder med sterkt tidevann, mens i kjernen av strømmen er det mye lavere nivåer. En sekundær sirkulasjon på tvers av strømmen, som skyldes jordrotasjonen, sørger for å blande bunnlaget i den tunge overstrømningen. Det tykke grenselaget understøtter bølger som kan gi ytterligere blanding, et fenomenet som foreløpig ikke er representert i parameteriseringen av slike overstrømninger.

Referanse:

Fer, I., G. Voet, K. S. Seim, B. Rudels, and K. Latarius, 2010. Intense mixing of the Faroe Bank Channel overflow. Geophys. Res. Lett., 37, L02604, doi:10.1029/ 2009GL041924.