Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Høytidelig i aulaen, fra venstre Aina Berg, direktør for Uni Research, professor Anne Lise Fimreite, prorektor ved UiB og professor Truls Johannessen, direktør for det havtematiske senteret i ICOS. Foto: Gudrun Sylte

Kick-off for ICOS Norge og det havtematiske senteret

Nå er ICOS Norge offisielt i gang, som en del av det store europeiske nettverket for karbonovervåking.

Body

Alle innsamlede data for karbonmengder  i Europas havområder skal analyseres i Bergen, ved Ocean Thematic Centre (OTC) – av forskere ved Uni Research og Universitetet i Bergen, samlet i Bjerknessenteret.

ICOS er en forkortelse for Integrated Carbon Observing System. Dette er et europeisk målenettverk for overvåking av klimagassutslipp i atmosfæren, på land og i havet. Norge bidrar med to atmosfærestasjoner, en landstasjon og fire havstasjoner.

Det finnes målestasjoner spredt utover Europa, målingene i luften blir analysert i Frankrike, de landbaserte målingene i Italia og Belgia, mens alle data fra havmålinger blir altså sendt til Bergen for analyse.

Den norske delen av ICOS og det havtematiske senteret (OTC) ble åpnet ved en markering i Universitetsaulaen i Bergen.

Hvor mye slipper ulike nasjoner ut?

Målet for ICOS er å produsere nøyaktige data og helhetlige vurderinger av karbonbalansen mellom land, hav, og atmosfære slik at man kan tallfeste vitenskapelig hvor mye karbon ulike nasjoner slipper ut.

Etter klimaavtalen i Paris er det viktigere enn noen gang å observere i hvilken grad tiltak for å redusere drivhusgassutslipp virker, for å gi råd til politikere og samfunn i klimagasspolitikken.

Og ikke minst: bidra til sterkere vitenskapelig forståelse av prosessene som styrer pågående klimaendringer i verden i dag. 

Senteret i Bergen for analyse av havmålingene, OTC, har i realiteten vært drevet på dugnad i ett år allerede, med Truls Johannessen, professor ved UiB og Bjerknessenteret som direktør. Han innledet seansen i Universitetsaulaen, på denne store dagen for klimaforskningen i Bergen.

- Det stemmer at vi allerede er i gang med arbeidet, men nå har vi fått skikkelig finansiering til å drive prosjektet godt, på lang sikt, hvilket er veldig gledelig og viktig, sier Johannessen.  

Administrerende direktør Aina Berg i Uni Research medvirket også på åpningen, samt blant annet prorektor Anne Lise Fimreite, UiB.

- ICOS Norge og OTC vil gi viktig kunnskap for beslutningstakere, allmennheten og forskningsmiljøer, og er strategisk viktig for klimaforskningen i Bergen, sier Berg.

Satsning til over 90 millioner kroner

ICOS Norge og OTC er tildelt 97 millioner kroner av Forskningsrådet for å overvåke klimagassutslipp. Å overvåke utslipp har stor verdi, ikke minst for å etterprøve at internasjonale avtaler overholdes.

Forskningsdirektør Trond Dokken i Uni Research Klima, og vitenskapelig manager Abdirahman Omar, var også noen av de involverte til stede.  

-Vi skal drive systematisk observasjon av klimagasser, med utgangspunkt i felles utviklede europeiske standarder for hvordan målingene skal skje. Dette er helt nødvendig for å kunne påse at forskjellige land faktisk overholder inngåtte utslippsavtaler. Dessuten vil data gjøres lettere tilgjengelig og mer forståelige for folk, sier Omar.

Fra norsk side i ICOS medvirker også fagfolk fra CICERO, NIVA, NERSC, SKOG og LANDSKAP og  BIOFORSK.

Abdirahman Omar forklarer at karbonovervåkingen i havet skal foregå på forskjellige måter.  En metode er underveismålinger der sensorer festes på kommersielle båter som krysser havområder, såkalte VOS-linjer. Da måles CO2-mengder i overflatevann.

-En annen metode er å utføre målinger på faste målestasjoner vha målerigger, eller ved jevnlig prøvetaking fra båt, mens en tredje måte er prøvetaking fra forskningsskip på tokt i forbindelse med dedikerte studier, sier Omar.

Forskningsdirektør Trond Dokken i Uni Research Klima er svært fornøyd med at OTC nå for alvor er i gang. 

-Det har vært en lang prosess å få ICOS og OTC på plass. Mange har jobbet utrettelig. Jeg må spesielt berømme Truls Johannessen for innsatsen han har lagt ned for å få dette på plass, sier Dokken. 


FAKTA:

ICOS Norges bidrag er et nasjonalt målenettverk som består av to atmosfærestasjoner ved hjelp av NILU, fire havstasjoner ved hjelp av Uni Research, UiB, Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet - og en landstasjon ved hjelp av NIBIO.

OTC – OCEAN THEMATIC CENTRE ER drevet i samarbeid National Oceanography Centre SouthamptonUniversity of Exeter og Plymouth Marine Laboratory i UK, og GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, i Tyskland.

Nettverket startet opp av Det europeiske forskningsrådet i 2008 med målenettverk i atmosfære og på land, havovervåking kom inn i nettverket i 2010. Hovedkontoret for ICOS ligger i Finland. 

Høsten 2015 signerte Miljødirektoratet på Norges nye aktive rolle i nettverket. Siden oppstart har Norge hatt en observatørrolle i ICOS-nettverket.