Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

To nye oseanografi-prosjekt

Gratulerer til Elin Darelius og Kjetil Våge som fikk sine søknader gjennom hos Forskningsrådet.

Body

Sist uke kom gladmeldingen til oseanografene Elin Darelius og Kjetil Våge. Begge får sine FRINATEK søknader innvilget.

Elin Darelius vil undersøke mer rundt observasjoner som viser at de Antarktiske isbremmene blir tynnere. En mulig kollaps av den vest-Antarktiske iskappen, og stigning i havnivået som et resultat av dette, vil være svært bekymringsfullt - spesielt siden størstedelen av befolkningen i verden lever nær kysten.

Elin skriver om sitt prosjekt «Inflow of Warm Deep Water on the Antarctic Continental Shelves» (WARM)

"Isreduksjonen i de Antarktiske isbreene skyldes hovedsakelig at varme fra havet smelter undersiden av de flytende isbremmene. I WARM-prosjektet vil vi forsøke å tallfeste innstrømmingen av varmt dypvann på kontinentalsokkelen rundt Antarktis. Vi ønsker videre å studere i hvor stor grad dette vannet bidrar til å smelte isbremmene fra undersiden. Gjennom prosjektet vil vi øke forståelsen for mekanismene som styrer innstrømmingen og hvordan disse kan relateres til storskala drivkrefter.

I prosjektet vil vi benytte en kombinasjon av observasjoner og høyoppløselige idealiserte regionale havmodeller fra tre svært forskjellige områder rundt det Antarktiske koninentet - Amundsenhavet, samt søndre og vestre Weddelhavet."Kjetil Våge sitt prosjekt plasserer seg geografisk på vår side av kloden. Han vil jobbe videre med omdannelsen av varmt atlantisk vann til dypvann i De nordiske hav, med særlig fokus på Islandshavet og Danmarkstredet.

Han skriver om prosjektet «The Meridional Overturning Circulation in the
western Nordic seas»:
"Golfstrømmens forlengelse over Grønland-Skottland Ryggen og inn i De nordiske hav frigir store mengder varme til atmosfæren. Det resulterende kalde og tyngre vannet returnerer sørover ved å strømme gjennom skar i ryggen og synker deretter mot bunnen av
Nordatlanteren. Det største bidraget til returstrømmen kommer gjennom Danmarkstredet mellom Grønland og Island.

I dette prosjektet vil vi jobbe videre med å forsøke å forstå klimasystemet og dets variabilitet nord for Danmarkstredet og i Islandshavet. Vi vil spesielt undersøke prosesser som danner dypvann og transporterer dette mot Danmarkstredet. Prosjektet vil bidra både til å fylle hull i kunnskapen om en sentral del av Atlanterhavets storstilte omveltning, i tillegg til å undersøke hvordan endringer i klima kan påvirke dypvannsdannelsen."