Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klimagasser truer livet langs norskekysten

Farene ved at havet tar opp CO2 viser seg å være mye større enn tidligere antatt. Beregninger viser at vi står ovenfor lavere ph-verdier i havet enn på 50 millioner år, noe som får dramatiske konsekvenser for plankton og kaldtvannskorallrev.

Dette er den ukjente historien om global oppvarming. Klimaendringene rammer ikke bare livet på jorden, men i havet.
- Endringene vi står ovenfor på havbunnen bare aner vi konturene av, sier Richard Bellerby ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Han er internasjonalt anerkjent forsker på området, som nylig holdt foredrag om forsuring av havet på Bellonas 20 års jubileum. 

Forskning utført på Bjerknesenteret viser at Arktis vil erfare den største globale reduksjonen i ph-nivå. 

Rammer norske korallrev
Havet tar opp 30-40 prosent av de menneskeskapte CO2-utslippene på jorden. Som følge av det lave ph-nivået dette skaper utsettes både korallrev og dyre- og planteplankton for et stort press.    

- Norske korallrev er de største kaldtvannsrevene i verden. Det har derfor vært viktig å beskytte disse for ødeleggelser i forbindelse med fiske. Det begynner nå å gå opp for oss at forvitringen korallrevene og andre kalkholdige vekster utsettes for langt vil overgå farene enn ved fiske, sier Bellerby. 

Uante konsekvenser
- Det vi vet er at mye av CO2 utslippene fra fossil brensel blir absorbert av havet, som endrer syrebalansen og fører til en forvitring av kaldtvannskorallene og en endring av planktons evne til å kalsifisere. Dette får konsekvenser for matkjeden til fisken i havet. Konsekvensene i siste instans kan derfor bli enorme og endre det marine økosystemet. Hvilke konkrete konsekvenser dette vi få for det biologiske mangfoldet vet vi lite om per i dag. Det har derfor oppstått et umiddelbart behov for mer forskning om dette, sier Bellerby.

Fokus internasjonalt
Havets forsuring har vært lite fokusert på i Norge, men i forrige nummer av New scientist var dette førstesideoppslag, og tidligere i år ble forsuring av havet tatt opp i Scientific American. Bjerknessenteret ligger i forkant av denne forskningen både i Norge og internasjonelt. I slutten av september i New York skal Bjerknesforskerne Richard Bellerby og Christoph Heinze delta sammen med de 50 fremste forskerne i verden som jobber med forsuring i havet. Sammen skal de definere en forskningsstrategi for å øke forståelsen av konsekvenser av forsuring av havet. Det er første gang et slikt seminar arrangeres på global skala, som er støttet av FN. Også EU har fått opp øyene for den nyoppdagede faren ved at CO2-utslipp forsurer livet i havet.