Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Endringer i havets karbonopptak og utslipp

Tirsdag 8. mars er det oppstart for et stort internasjonalt EU-prosjekt i Bergen. Prosjektets formål er å måle havets opptak av menneskeskapt karbondioksid fra atmosfæren.

Body

Karbondioksid (CO2) er den klimagassen som bidrar sterkest til den pågående globale oppvarmingen. Om lag en fjerdedel av de menneskeskapte CO2-utslippene blir i dag absorbert av havet. Forskning viser at karbonopptaket i både Nord-Atlanteren og Sørishavet har blitt svekket de siste tiårene og modellstudier tyder på at havets evne til å ta opp CO2 blir svekket i et varmere klima.

EU-prosjektet CARBOCHANGE (Changes in carbon uptake and emissions by oceans in a changing climate) skal forske på endringer i havets evne til å ta opp CO2 og hvordan opptaket vil utvikle seg fremtiden under global oppvarming. Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning vil lede dette europeiske nøkkelprosjekt de fire kommende år. CARBOCHANGE vil benytte seg av den nyeste teknologien innen datainnsamling og numerisk modellering.

Et sentralt tema i prosjektet er mengden CO2 som forblir i atmosfæren. Når havets evne til å ta opp CO2 trolig blir begrenset i fremtiden vil en større andel av de menneskeskapte CO2-utslippene bli værende i atmosfæren og dermed forsterke den globale temperaturøkningen. Denne kunnskapen er helt nødvendig for å kunne beregne størrelsen på utslippskutt for å nå gitte mål. For eksempel trenger vi sterkere utslippskutt enn det som gikk fram av den forrige rapporten fra FNs klimapanel for å nå togradersmålet.

Et annet nøkkeltema er hvor mye CO2 som blir tatt opp av havet og dermed bidrar til å forsterke den pågående havforsuringen, noe som vil få konsekvenser for det marine økosystemet. Når CO2 oppløses i sjøvann dannes kullsyre. Større konsentrasjoner av CO2 fører derfor til lavere pH-verdi, en prosess som kalles forsuring.

Forskning i regi av CARBOCHANGE vil være en viktig leverandør av kunnskap til politiske beslutninger mot utslippsreduserende tiltak og med implikasjoner for Norges største industrier, olje og gass, og fiskeri.

- At dette viktige prosjektet koordineres av UiB og Bjerknessenteret anses som en internasjonal annerkjennelse og milepel for fagmiljøet for klimaforskning i Bergen, sier prosjektleder Christoph Heinze.

Tid og sted, åpning

Tirsdag, 8. mars kl. 09.00-10.00
Neptun Hotell, Valkendorfsgate 8, 5012 Bergen
Pressen er velkommen!
 

For mer informasjon, kontakt:

Christoph Heinze, professor i kjemisk oseanografi, Universitetet i Bergen, Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret for Klimaforskning, e-post: christoph.heinze@gfi.uib.no
Mo.  975 57 119

Truls Johannessen, professor i kjemisk oseanografi, Universitetet i Bergen, Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret for Klimaforskning, e-post: truls.johannessen@gfi.uib.no
Mo. 47 915 38 169