Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

CO2 i Nord-Atlanteren påvirkes av sirkulasjonsendringer

Siv Kari Lauvset disputerer fredag 11. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Transport of inorganic carbon through, within, and below the ocean surface.”

Body

Hun har studert transport av karbon gjennom, i og under havets overflate, med et spesielt fokus på De nordiske havene. I sin doktorgradsavhandling presenterer hun blant annet de første direkte målinger av CO2-fluksen mellom hav og atmosfære i De nordiske havene. Resultatene som er presentert i avhandlingen øker vår kunnskap av trendene og variabiliteten som er observert i det Nordatlantiske karbonsluket de siste 15-20 årene. Avhandlingen bidrar også til bedre forståelse av mulige fremtidige tilbakekoblingsmekanismer for det globale karbonsluket i havet.

Mye av den CO2 som vi mennesker slipper ut ved bruk av fossile brensler blir tatt opp i havet gjennom biologiske, kjemiske og fysiske prosesser. Derfor er det viktig å forstå hvordan disse prosessene fungerer slik at karbon transporteres gjennom havoverflaten, inne i overflatelaget og ned i dyphavet.

Et hovedfunn i Lauvset’s avhandling er at sirkulasjonsendringer i Nord-Atlanteren påvirker den storskala distribusjonen av CO2 i havets overflatelag.  De siste to tiårene er det observert store endringer i CO2 innholdet i Nord-Atlanteren, men siden endringer i sirkulasjon er en reversibel prosess tyder det på at endringene i karbonkjemien også er reversibel. Dette har stor betydning for vår forståelse av hva som kan skje med karbonsyklusen i havet i fremtiden.

I avhandlingen er også vertikal transport av karbon og blandingsprosesser i dyphavet studert.  En ny metode, som bruker karbon til å analysere og forstå prosessene som danner dypvann i De nordiske hav, er blitt introdusert. Denne metoden viser at karbon er en svært nyttig parameter også i studier av fysiske prosesser som vannmasseformasjon.
 

Tidspunkt og sted for disputasen:

11.03.2011, kl 10:15
Sted: Auditoriet, Geofysisk Institutt, Jahnebakken 3
 

Kontaktpersoner:

Siv Kari Lauvset, tlf 555 89834, e-post siv.lauvset@gfi.uib.no