Understanding climate
for the benefit of society

Marie Pontoppidan. Foto: Carlye Calvin, UCAR, US

Muliggjør bedre varsler av dårlig vær

Riktig regnvarsel forutsetter gode klimamodeller. Marie Pontoppidan har forsket på hvor detaljerte modellene må være for å fange opp lokale forskjeller.

Body

Marie Pontoppidan disputerer 17. juni 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Dynamical downscaling – impact on storm tracks and precipitation»

Klimaet i Norge kan være utfordrende. Ettersom landet vårt ligger i vestavindsbeltet, som gjennom høsten og vinteren leder lavtrykk fra Nord-Atlanteren inn mot kysten, er store nedbørsmengder og flom et hyppig problem.

For at vi skal kunne si noe om hvordan nedbørsmengdene forventes å endres i fremtiden, er det viktig å ha gode verktøy. Pontoppidans arbeid har i stor grad dreiet seg om å evaluere om klimamodellene–det viktigste av disse verktøyene–representerer det virkelige været på en god måte.

Pontoppidan evaluerte en regional modell ved å simulere flommen på Vestlandet i oktober 2014. Her var det tydelig at høy romlig oppløsning var nødvendig for å simulere de til dels store lokale forskjellene i nedbøren.

Videre har Pontoppidan korrigert systematiske feil i data brukt som randbetingelser for den regionale modellen. Der modellen tidligere ledet for mange lavtrykk inn mot Kontinentet i stedet for opp langs kysten vår, ga korrigeringen en viss forbedring i lavtrykksbanene og nedbøren over Sør-Norge, men løste ikke hele problemet. 

Pontoppidan korrigerte også lavtrykksbanene ved å simulere et vesentlig større område med høy romlig oppløsing. Dette var for å fange opp viktige fenomener for lavtrykksdannelse umiddelbart øst for Rocky Mountains. Ho viste at også den regionale modellen har systematiske feil, men at feilene på det nordamerikanske kontinentet har liten innflytelse på nedbøren som simuleres over Norge.

Det kan tenkes at fjellene i Sør-Norge har større innflytelse på den modellerte nedbør, slik at de systematiske feilene i lavtrykksbanene overskygges. 

Kunnskap om klimaet vårt er viktig for at samfunnet skal kunne tilpasse seg til dagens klima og kommende endringer. Pontoppidans arbeid har både bidratt til økt kunnskap, men også til videreformidling av denne til dagens beslutningstakere.

Tidspunkt og sted for disputas

17. juni 2019 kl. 10.15, Undervisningsrom 4060, Jahnebakken 5.

Personalia

Marie Pontoppidan tok mastergrad i meteorologi og oseanografi, retning meteorologi ved Universitetet i Bergen i 2015. Siden 2016 har Pontoppidan arbeidet med doktorgraden sin som ansatt ved NORCE Norwegian Research Centre og vært tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforsking. Norges Forskningsråd har finansiert arbeidet gjennom prosjektet Relevant, reliable and robust local-scale climate projections for Norway. Veiledere har vært Erik W. Kolstad (Bjerknessenteret og NORCE) og Asgeir Sorteberg (Bjerknessenteret og UiB).

Marie Pontoppidan
Marie Pontoppidan. Foto: Carlye Calvin, UCAR, US