Understanding climate
for the benefit of society

Rødehavet, med Nilen og sandstorm. Foto av NASA Earth Observatory

Karbonkretsløpet i Rødehavet

Elsheikh Bashir Ali disputerer tirsdag 14. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The inorganic carbon cycle of the Red Sea.”

Body

Karbondioksid (CO2) blir i stor skala tilført atmosfæren blant annet fra brenning av olje og kull. Ca. en fjerdedel av CO2-mengden blir tatt opp i verdenshavene der det både fordeles rundt med havstrømmer og inngår i kjemiske og biologiske prosesser, som for eksempel vekst av planteplankton og produksjon av kalk-skall.

Det marine karbonkretsløpet er relativt godt kjent i åpent hav, men i Rødehavet er det lite data tilgjengelig og dermed få undersøkelser av hvordan karbon fordeles i havet. I Rødehavet er vannet svært varmt og salt, og om sommeren nås temperaturer på 32°C i overflaten. Karakteristisk for Rødehavet er at man også i dypet finner varmt vann (ca. 21°C), og dette er mer enn 20°C varmere enn det dype vannet utenfor den norske kontinentalsokkelen. I Rødehavet finnes et utall av ulike arter og rike forekomster av korallrev, men stor båttrafikk utgjør en potensiell fare for forurensing av den sårbare kysten.

Ali har samlet inn marine data fra havområdet utenfor Sudan over en 6-års periode og dette er gjort både ved hjelp av instrumenter som har stått i havet over en tid og ved hjelp av vannprøver som er analysert i laboratoriet. Dataserien, som er den første av sitt slag i det vestlige Rødehavet, danner grunnlaget for doktorgradsarbeidet hans. Ali har påvist hvordan temperatur, salt, og karbon varierer fra sesong til sesong og over år, og han har funnet ut at havstrømmene er viktige drivere for den observerte sesongvariasjonen.

Fra før er Rødehavet sett på som et område som slipper CO2 ut til atmosfæren, men Ali har påvist at det i deler av året er motsatt; Rødehavet er et sluk for atmosfærisk CO2.

 

Personalia
Elsheikh Bashir Ali (f. 1979) er fra Sudan. Han har mastergrad i kjemisk oseanografi fra Universitetet i Bergen, og jobber som ingeniør ved Institute of Marine Research og Red Sea University i Port Sudan.