Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Varmt klima gir hurtigere havstrømmer

Tor Lien Mjell disputerer 1. desember for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Decadal to Millennial Scale Variability in Iceland-Scotland Overflow Water and its Relationship to Climate”.

Ny doktorgrad


Mjell har studert sammenhengen mellom variasjoner i dyphavsstrømmer og klima i Nord-Atlanteren gjennom de siste 10.000 årene. Denne mellomistiden er karakterisert av perioder med både varmere og kaldere temperaturer enn i dag, og rekonstruksjoner av havsirkulasjonen gjennom dette tidsintervallet gir ny innsikt til hvordan havet responderer på varmere og kaldere klima. Forskning på fortidsklima er derfor en verdifull metode for å bedre forstå  de pågående globale klimaendringene.

Mjell sin forskning er basert på analyser fra kjernemateriale som er hentet fra havbunnen sør for Island samt simuleringer med Bergen klimamodell. Ved å analysere sammensetningen i  marine sedimenter og plukke ut spesifikke mikroskopiske fossile skjell, har Mjell rekonstruert styrkeforandringene i dyphavsstrømmene og rekonstruert endringene i temperatur, salt og næringsinnholdet i både dyp og overflatevannet.

Mjell sine resultater viser at  dyphavssirkulasjonen i det nordlige Atlanterhavet er mer variabel enn man tidligere har trodd og at disse svingningene er nært knyttet til variasjoner i Golfstrømmens forlengelse mot nord — den Nordatlantiske strømmen. Mjell viser at variasjoner i regionalt klima og dypvannssirkulasjon gjennom de siste 8000 år er nært koblet; sterkere varmetransport mot nord er knyttet til sterkere dypvannsstrømmer i Nord-Atlanteren.  

Mjell sin avhandling viser at disse klima- og havsirkulasjonsendringene skjer hurtig og repeteres også gjennom varme perioder de siste 8000 år. Økt kunnskap om havstrømmenes variabilitet under klima varmere enn dagens er av stor forsknings- og samfunnsmessig  betydning og vil kunne brukes til å kvalitetssikre klimamodeller som simulerer fremtidens klimaendringer.

Personalia:
Tor Lien Mjell er født i 1984 og vokst opp i Bergen. Han tok mastergrad i kvartærgeologi og paleoklima i 2009 ved Institutt for geovitenskap, og ble ansatt som universitetsstipendiat ved samme institutt desember 2009. Mjell har vært finansiert av EU FP7 prosjektet THOR og har vært tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Norwegian Research School in Climate Dynamics (ResClim). I løpet av studiet har Mjell hatt forskningsopphold ved Rutgers University, USA, delfinansiert av ResClim.    

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:
10.11.2014, kl 13:15, Auditorium 5 i Realfagbygget, Allégaten 41.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.12.2014, kl 09:15, Auditorium 4 i Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktinformasjon:
Tor Lien Mjell, tlf: 99 55 14 00, epost tor.mjell@geo.uib.no