Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Nytt europeisk forskningsprosjekt på havforsuring

10. juni 2008 starter det store europeiske prosjektet omkring forsuring av havet; EPOCA (The European Project on Ocean Acidification). Målet er å dokumentere forsuringseffekten, studere virkningene på biologiske prosesser, forutsi konsekvensene over de neste 100 år, og gi råd til myndighetene om mulige grenseverdier og kritiske nivåer som ikke bør overskrides.

Utslipp av karbondioksid (CO2) fra menneskelig aktivitet har effekter på jordens klima. Mindre kjent er forsuringseffekten på havet. Effekten av denne forsuringen på marine organismer og økosystemer er også mer uviss. Verdenshavene dekker 70% av jordens overflate, bidrar med halvparten av primærproduksjonen, og inneholder en enorm biodiversitet. Det er derfor ikke overraskende at verdenshavene også bidrar med uvurderlige ressurser til menneskeheten. Med en sentral rolle klimasystemet og i biogeokjemiske sykler, og med sin evne til å ta opp CO2 fra atmosfæren, spiller havet en nøkkelrolle i jordas vitale kretsløp.

Havene tar i dag opp halvparten av den CO2 som produseres ved forbrenning av fossilt brensel. Enkelt sagt ville klimasituasjonen vært enda langt alvorligere hvis det ikke var for havets rolle. Det er imidlertid en pris å betale: Når CO2 oppløses i havvann dannes karbonsyre. Etter hvert som havets overflatelag tar opp mer CO2 synker pH (et mål for surhetsgrad, dess lavere pH, dess mer surt), og havet beveger seg mot en surere tilstand. Denne endringen kalles ”forsuring av havet” og skjer nå med en høyere hastighet enn noen gang på de siste minst 400 000, antagelig 20 millioner år.

Koordinatoren til EU Framework 7 Collaborative Project EPOCA er Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Frankrike. Project director: Prof. Jean-Pierre Gattuso. Konsortium består av 27 partnere fra 9 forskjellige land. Flere ledende europeiske forskningsinstitutter er involvert med mer enn 100 senior-forskere. Prosjektets varighet er 4 år. Budsjettet er totalt 16.5 M€ hvor 6.5 M€ kommer fra den Europeiske Kommissionen.

Dato: 10. - 13. juni
Sted: Nice, Frankrike

Kontakter:
Christoph Heinze, professor i kjemsik oseanografi
UiB, Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret for Klimaforskning
T.: 55589844 (mobil: 97557119)
Epost: christoph.heinze@gfi.uib.no

Tron Frede Thingstad, professor i biologi
UiB, Institutt for Biologi
T.: 55582683
Epost: frede.thingstad@bio.uib.no

Richard Bellerby, PhD
Bjerknessenteret for Klimaforskning og UiB,
Geofysisk Institutt;
T.: 55582565
Epost: richard.bellerby@bjerknes.uib.no