Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Nordre del av Grønland smelter først i et varmt klima

En ny studie fra Bjerknsesenteret snur opp ned på dagens kunnskap. I et varmere klima er det nord på Grønland vi kan vente størst smelting.

I dag venter de fleste klimaforskere at det er isen sør på Grønland som vil være mest utsatt for den globale oppvarmingen. Det pågår også flere prosjekt for å overvåke isstrømmene og vanntemperaturen i fjordene rundt kysten i den sørlige delen av Grønland.

Følg med i nord
Nå viser derimot en ny modellstudie at man bør studere endringene i Grønlandsisen spesielt nøye i nordøst. Her ligger mye av innlandsisen under havnivå og kan derfor respondere hurtig hvis den begynner å trekke seg tilbake.

Simulert istykkelse på Grønland under siste mellomistid (~126 tusen år tilbake i tid). Dette var en periode med relativt varme temperaturer på våre breddegrader, ikke ulikt det som forventes i løpet av dette århundret. Sirklene viser lokaliteter med iskjernedata.

 

Økt nedbør i sør
Funnene baserer seg på simuleringer med globale klimamodeller og en dynamisk ismodell for den siste mellomistid, ~125 tusen år siden. Den siste mellomistid er den siste perioden i jordens historie hvor klimaet var varmere enn i dag, og vi vet hvor stor konsentrasjonen av CO2 var i atmosfæren. Dette er også en periode vi vet med stor sannsynlighet at Grønnlandsisen var mindre enn i dag. Ved å studere denne lærer vi mye om hvilke endringer vi kan forvente å se på Grønland i et framtidig varmt klima.

Funnet i studien, av en markant tilbaketrekningen av den nordlige del av innlandsisen på Grønnland,  er uventet i og med at temperaturen i nord er lavere enn i sør, men det viser seg at økt nedbør i sør kompenserer en stor del av den økningen vi ser i avsmelting i et varmere klima.

Studien av ble mandag 5. oktober publisert i tidsskriftet ”The Cryosphere” av Andreas Born , ved Universitetet i Bern og Kerim Nisancioglu ved Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen.


Referanse:
Born, A. and Nisancioglu, K. H.: Melting of Northern Greenland during the last interglaciation, The Cryosphere, 6, 1239-1250, doi:10.5194/tc-6-1239-2012, 2012.