Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klar melding fra verdens fremste klimaforskere under Bali toppmøte

Mer enn 200 av verdens fremste klimaforskere har i et opprop i dag advart FNs klimakonferanse på Bali om nødvendigheten av tøffe kutt i klimagassutslippene. I deklarasjonen stadfester de viktigheten av å handle umiddelbart for at de globale utslippene skal nå toppen for deretter å avta innen 10-15 år.

Klimatoppmøtet på Bali kan bli avgjørende i arbeidet med en ny internasjonal klimaavtale, og vil forhåpentligvis munne ut i et klart mandat for videre forhandlinger fram mot 2009. Forskernes deklarasjon ”Bali Climate Declaration by Scientists” offentliggjøres under toppmøte 6. desember hvor de kaller på forhandlere fra regjeringer fra 180 land om å erkjenne viktigheten av å handle nå.

Bak deklarasjonen står mange av verdens mest anerkjente klimaforskere. De advarer om at hvis det ikke handles straks for å få ned utslippene av klimagasser, vil millioner av mennesker stå i fare for å bli rammet av forsterkede klimahendelser som hetebølger, tørke, flom og stormer. Øyer, kystområder og lavtliggende byer vil trues av havstigning, og mange økosystemer, plante- og dyrearter står i fare for utrydding.

Profilerte Bjerknesforskere
Fra Bjerknessenteret for klimaforsking har fremtredende forskere undertegnet deklarasjonen, blant dem Eystein Jansen og Helge Drange. Forskere har signert som individer og ikke på vegne av sine forskningsinstitusjoner.

- Jeg ønsker å få fram viktigheten av at det handles nå. Utsetter vi tiltak og klarer vi ikke å begrense utslippene av klimagasser er jeg redd vi får klimaendringer og effekter som vil være meget vanskelige å hanskes med. Jeg tror det er viktig at forskerne som har innsikt i problemet også sier i fra hvor kraftige tiltak som trengs for å unngå omfattende – og i verste fall – uopprettelige klimaendringer, sier Jansen. Han er direktør ved Bjerknessenteret og en sentral forfatter i FNs klimapanels hovedrapport.

Helge Drange mener at de industrialiserte landene må ta et hovedansvar og gå i front for å få stabilisert konsentrasjonen av drivhusgasser på et akseptabelt nivå.

- Store befolkningsgrupper, spesielt i sørøst Asia, får stadig bedre levestandard, økende behov for energi og med det økende klimagassutslipp. Problemet er at klimaet ikke tåler denne utviklingen. Vi i den industrialiserte delen av verden kan ikke si til kineserne eller inderne at dere ikke får bruke kull, olje eller gass – klimagassutslippene per person fra disse landene er tross alt langt lavere enn våre utslipp. Følgelig må vi – de industrialiserte landene – kutte klimagassutslippene slik at våre klimautslipp møter klimagassutslippene fra landene med hurtig voksende økonomi. Skal vi få dette til må vi ha klart definerte klimamål, bindende utslippsreduserende tiltak og politisk lederskap. Jeg håper at deklarasjonen viser nødvendigheten av dette, sier Drange. Han er forskningsleder ved Nansensenteret og en del av ledergruppen ved Bjerknessenteret.

Vitenskapelig konsensus
Bali deklarasjonen legger vekt på den nåværende vitenskapelige konsensus om at drivhusgass konsentrasjoner på sikt må stabiliseres på et nivå under 450 ppm CO2e (450 deler per million målt i CO2-ekvivalenter).

Basert på FNs klimapanels Synteserapport, publisert 17. november 2007 i Valencia, kaller oppropet på regjeringer til å redusere utslipp med ”med minst 50 prosent under deres 1990 nivå innen år 2050”. Bali deklarasjonen slutter opp om siste vitenskapelige konsensus om at alle tiltak må tas for å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen på under 2 grader celsius.

- Deklarasjonen vil nok ha en effekt fordi den sier hva slags nivå av klimagasser vi ikke må overskride for å nå 2-gradersmålet, og viser med all tydelighet at vi allerede er ganske nær disse verdiene, påpeker Jansen.

- Håper fredspris vil sette ekstra press på forhandlingene
Som kjent gikk fredsprisen i år til FNs klimapanel og Al Gore. I begrunnelsen ble det lagt vekt på at tusenvis av vitenskapsfolk og myndighetspersoner fra over 100 land har virket sammen til større avklaring av omfanget av oppvarmingen. 10. desember deles fredsprisen ut i Oslo.

- Prisen understreker betydningen av forskning som grunnlag for politisk handling, sier Jansen som vil være tilstede under utdelingen. Han håper at prisen kan sette ytterligere press på regjeringene for å få en prosess mot en ny avtale som kan sluttforhandles i København i 2009 som erstatter for Kyoto-avtalen. Forhandlingene på Bali varer fra 3. til 14. desember.

For mer informasjon: http://www.climate.unsw.edu.au/bali/

Kontaktpersoner fra Bjerknessenteret for klimaforskning:
fra Bjerknessenteret for klimaforskning:
Eystein Jansen, tel: 55 58 34 91/906 18 858
Helge Drange, tel: 55 20 58 71/977 40 589

Mer om FNs klimapanels rapporter her.
Les også: Overrasket, men glad, 12.10.07