Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Kan skjerme sentrum ved fremtidig stormflo

I slutten av dette århundret regner forskere ved Bjerknessenteret at havet vil stige med rundt 75 cm i Bergen. Store deler av Bergen sentrum vil da legges under vann ved stormflo.

Hvert år rammer stormflo Vestlandsskysten og skyller havet innover de verneverdige bygningene på Bryggen i Bergen. I 2007 stod bryggen under vann hele tolv ganger. I en ny rapport om Regional havstigning dokumenteres for første gang hvordan havstigning vil påvirke Bergen og nabokommunene langs kysten, og utreder ulike tekniske løsninger for å unngå og forebygge skader.

- Rapporten danner et rammeverk, som kan overføres til andre regioner i Norge, sier prosjektleder Gert A. Gundersen, administrerende direktør i Grieghallen.

Alvorlige konsekvenser

I Bergensområdet  forventes havet å stige mellom en halv og en meter innen 2100, med en mest sannsynlig økning på 75 cm. Det innebærer at ved stormflo vil vannstanden stå nesten to og en halv meter over landkartets null-kote.  Til sammenligning er den høyeste stormfloen som er registrert i Bergen på en og en halv meter, som fant sted i 1990. Den etterfulgte et kraftig lavtrykk som startet i Atlanterhavet og der oppstuvingen av vann i Nordsjøen til slutt nådde vestlandskysten. Bildet viser Bryggen under rekordstormfloen den 27. februar 1990 (Foto: Sjøkartverket).

Ved fremtidig stormflo på nærmere to og en halv meter er det ikke bare Bryggen som blir rammet, men store deler av sentrum.  Vågen, Torget, Nøstet, kaiområder i Jekteviken og Damsgård, Bystasjonen, jernbanestasjonen og brannstasjonen vil ble lagt under vann. Ikke minst vil trafikknutepunktet på Nygårdstangen lammes av vannet, som vil fylle opp både tunneler og innfartsårer til Bergen

- Hvis det ikke settes i verk tiltak vil dette få dramatiske konsekvenser for bygninger og infrastruktur, strømnett og kloakksystem, fremkommelighet og befolkningens sikkerhet, sier Helge Drange som ikke legger skjul på alvoret i situasjonen. Han har ledet klimagruppen som har utarbeidet prognosene for fremtidig havstigning.

Stormflo vil ved slutten av dette århundre vil lamme trafikken inn til Bergen sentrum om ikke tiltak settes i verk for å stoppe vannmassene (Illustrsjonsfoto: Rambøll).


Kan skjerme sårbare områder

Forsknings- og ingeniørmiljøene som står bak rapporten hevder at norske kystbyer kan unngå de dramatiske skadene en havstigning vil skape, og konkluderer at Bryggen i Bergen kan reddes for 50 millioner kroner. Men det haster, særlig for Bryggen, som allerde i dag har store utfordringer under stormflo og med synkende landmasser. I rapporten diskuteres både ytre og indre barrierer for å stenge havet ute.

En ytre barriere innebærer å stenge av fjordsystemet med fyllmasser ved strategiske punkt, men dette ble forkastet fordi det ville være både urealistisk kostbart og ødeleggende for det marine miljøet. Indre barrierer kan være ulike metoder å stenge vannet ute i et mindre område, som for eksempel bygging av tett skjerm rundt Bryggen eller sikre Store Lungegårdsvann ved barriere i Strømmen, med eller uten port, som kan åpnes og stenges avhengig av om det er stormflo.

I følge rapporten må vi både forberede oss på et permanent høyere havnivå og stormflo med innvirkning på både eksisterende bygninger og infrastruktur og planleggig av nye, men dette krever politisk vilje og prioritering av ressurser. Rapporten ble overrakt Bergen byråds nestleder Lisbeth Iversen, som lovet å følge opp rapporten med handling.

 Prosjektleder Gert Gundersen overleverer rapporten til byåd Lisbeth Iversen.


Bergen er blant de byene i landet som blir hardest rammet av stigende havnivå. I Oslo regner man med en stigning på 43 centimeter og i Tromsø 65 centimeter. Årsaken til dette er at landet hever seg i takt med havøkningen. Dette får størst utslag innerst i Oslofjorden og Trondheimsfjorden. 

Rapporten kan lastes ned via følgende lenke her .

Les mer på: www.havstigning.no