Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Havet forsures under økte CO2 utslipp

I det internasjonalt anerkjente tidsskriftet Nature denne uken viser Richard Bellerby og medarbeidere hvordan økte CO2 utslipp fører til at havet får lavere pH verdi. Dette påvirker organismer på bunnen av næringskjeden, og kan endre fiskearters livsvilkår.

Siden den industrielle revolusjon har havet absorbert nesten halvparten av utslippene av karbondioksid (CO2) som følger av vårt forbruk av fossilt brensel.

- Vi har sikre prognoser for utviklingen av forsuringen dersom utslippene av CO2 fortsetter å øke som i dag. I slutten av århundret vil mengden syre være tredoblet i forhold til dagens nivå, sier Richard Bellerby. Han jobber som forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning. 
 
Respons på økende CO2 nivå
Bellerby ledet det norske forskningsteamet, som sammen med internasjonale partnere, gjennomførte et større forskningsprosjekt hvor ni store sekker ble fylt med vann fra fjorden ved UiBs forskningsstasjon i Espegrend. Sekkene ble mettet med ulike konsentrasjoner av CO2 og tilsatt næringsstoffer. Deretter observerte forskerne hvordan organismene som levde i vannet responderte på forhøyede nivåer av CO2 og næringsstoffer.

- Eksperimentet tyder på at planteplankton kan ta opp mer CO2 fra atmosfæren enn vi tidligere har trodd. Dette kan bidra til en noe lavere økning av framtidig CO2 konsentrasjon i atmosfæren, og understreker viktigheten av havets biologiske feedback under global oppvarming, sier Bellerby.       

Samtidig viser tidligere forskning at når karbonmengden øker i forhold til andre næringsstoffer, blir næringsverdien av planteplankton mindre. Når predatorene deres får magen fylt opp av karbon får de ikke i seg tilstrekkelig næring, noe som kan redusere produktiviteten.

Forsuring fører til forvitring
Tidligere studier gjennomført av det norske og utenlandske forskningsteam har påvist at mange organismer vil bli påvirket av forsuring, særlig arter som bygger kalkskall og korallrev. Ved forventet CO2-innhold i havet rundt år 2100 er det påvist skader på skallene på denne typen organismer. Vingsneglene er en slik art som vil få store problemer i et surere havklima. De utgjør en viktig del av kostholdet til mange fiskeslag, sjøfugl og marine pattedyr.

Korallrevene er i likhet med vingesneglene viktige elementer i det marine økosystemet. Norskekysten huser verdens største forekomster av kaldvannskoraller, som utgjør viktige yngleplasser for tallrike fiskearter. En forvitring av disse revene vil også føre til redusert produktivitet av havets ressurser.

Referanse:
U. Riebesell, K. G. Schulz, R. G. J. Bellerby M. Botros1, P. Fritsche1, M. Meyerho¨fer, C. Neill, G. Nondal, A. Oschlies, J. Wohlers & E. Zo¨llner. Enhanced biological carbon consumption in a high CO2 ocean. NATURE doi: 10.1038/nature06267

Kontaktperson:
Richard Bellerby, forsker Bjerknessenteret for klimaforskning,
E-post: richard.bellerby@bjerknes.uib.no
Tel. 55 58 25 65, mobil 908 99 25
http://www.nature.com/index.html

Les også nyhet På høyden: Plankton kan ta toppen av CO2-utslippene