Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Forskningsklynge satser på klima

Bergen marine forskningsklynge er blitt en realitet. Klyngen er et samarbeid mellom åtte sentrale bergensbaserte forskningsinstitusjoner, som samlet utgjør et internasjonalt tyngdepunkt innen marin forskning og forskerutdanning. Klima skal være et av fire satsingsområder i årene fremover.

Av: Jill Johannessen 

Lanseringen av Bergen marine forskningsklynge fant sted på VilVite senteret tirsdag 8. januar. Bak samarbeidet ligger et ønske om å realisere visjonen om Bergen som en europeisk marin hovedstad. Partene ønsker videre å styrke faglig samordning og profilering ved å utnytte eksisterende mangfold, kompetanse og infrastruktur innen marin forskning og utdanning.

- Vi har i Bergen unik kompetanse og kapasitet på marin forskning. Dette vil vi nytte til å løse store regionale, nasjonale og globale utfordringer. Gjennom et bindende og strategisk samarbeid tvinges vi til å dra sammen og vi vil få større slagkraft nasjonalt og internasjonalt, hevder Peter M. Haugan, klyngens faglige leder og professor og leder for Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen.

Forskningsklyngen har som formål å styrke marin forskning, utdanning og utvikling for å svare på regionale, nasjonale og globale utfordringer innen klima, miljø og ressurser, teknologi og helse.

- Ønsker å skape større synlighet gjennom samarbeid
Bjerknessenteret for klimaforskning ble flere ganger trukket frem som skoleeksempelet på at det nytter å samarbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser. Bjerknessenteret, som har status som senter for fremragende forskning, danner grunnlaget for satsingen på et større samarbeid på klimaområdet. Under lanseringen deltok blant annet statssektretær i kunnskapsdepartementet Jens Revold. Han trakk spesielt frem Bjerknessenteret som et internasjonalt sterkt fagmiljø og henviste til senterets sentrale rolle i FNs klimapanel.   

Eystein Jansen, direktør for Bjerknessenteret og medlem av forskningsklyngens faglige utvalg, har stor tro på at forskningsklyngen vil skape bedre synlighet for det brede og ledende marine forskningsmiljøet i Bergen.

- Vår erfaring fra Bjerknessamarbeidet er at det er mye å vinne på å opptre sammen og styrke hverandre gjensidig. Mye av forskningsbevilgninger og strategiske valg i Europa skjer på grunnlag av samarbeid mellom de sterkeste fagmiljøene, sier Jansen.

Partene ønsker blant annet å styrke marin forskning og synliggjøre den marine kompetansen i regionen gjennom samarbeid og synergi mellom partnerinstitusjonene.

- Jeg tror dette samarbeidet også vil åpne for nye og til nå ukjente forskningsveier og samarbeidrelasjoner, og at vi skaper grunnlag for å rekruttere de beste faglige kreftene til Bergen fordi alt byen har å by på av forskningsmuligheter blir mer synlig, påpeker Jansen.