Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Delegasjon fra Sør-Afrika besøkte Bjerknessenteret

Bjerknessenteret hadde nylig besøk av en stor delegasjon fra Sør-Afrika, med representanter fra de sør afrikanske departementene for vitenskap og teknologi og for miljø og turisme.

Av: Jill Johannessen, informasjonsrådgiver

Sentralt under møtet var et mulig samarbeid mellom det nylig opprettede forskningssenteret African Centre for Climate and Earth System Science (ACCESS) og Bjerknessenteret. I tillegg planlegges et nytt senter for fremragende forskning i Sør Afrika: Global Change and Sustainability. Bakgrunnen for opprettelsen av disse sentrene er de store utviklingsutfordringene som Sør-Afrika står ovenfor, og en respons på den sør-afrikanske regjeringens strategiske forskningssatsing ”Global Change Grand Challenge”.

I følge Mr. Imraan Patel, som ledet delegasjonen fra departements side, er klima identifisert som et høyt prioritert forskningsområde, men understreket at støtte til vitenskap og teknologi må gå hånd i hand med sosiale, økonomiske og utviklingsutfordringer. Han pekte på at Sør-Afrika må forberede seg på raske klimaendringer og ekstreme hendelser, og som må sees i sammenheng med en urban bærekraftig utvikling, sikring av vannforsyning og mattilgang. For å møte disse utfordringene må kompetanse fra naturvitenskap og  samfunnsvitenskap integreres tettere. Forskningstema må i større grad utvikles i dialog med beslutningstakere, slik at tema kan utvikles innenfor en bredere samfunnsmessig kontekst.

 
Imraan Patel (i midten med gult slips) som ledet delegasjonen uttrykte at Sør-Afrika må forberede seg på raske klimaendringer og ekstreme hendelser, og at disse utfordringene må sees i sammenheng med behovet for en urban bærekraftig utvikling, vannforsyning og mattilgang.


ACCESS med Universitetet i Cape Town som hoveddrivkraft, vil gjerne ha Bjerknessenteret som en strategisk samarbeidspartner. Det er særlig Bjerknessenterets kompetanse innenfor klimamodellering og karbonskretsløpet som kan bidra til bedre lokal og regional kunnskap om klimaendringer og effekter, og dermed redusere usikkerhetene i klimasystemets variabilitet og fremtidige klimaendringer i det sørlige Afrika og havområdene rundt.

- Samarbeid i internasjonale partnerskap er et ledd i Bjerknessenterets egen styrking av aktiviteter innenfor modellering av regionale klimaendringer med relevans for klimatilpasning, forteller Eystein Jansen som er direktør ved Bjerknessenteret.

Samtidig er dette en del av det arbeidet som skjer ved UiB om å forene utviklings- og fattigdomsforskningen med klimaforskningen. Her er miljøene i Bergen i ferd med å etablere en ny faglig profil som passer fint med interessene til ACCESS, og Bjerknessenteret forener to strategiske satsningsområder ved og rundt UiB.

- Vi har mye å lære av de gode fagmiljøene i Sør-Afrika og tror det vil være  styrkende både for oss og dem med et slikt strategisk samarbeid, men hovedhensikten er å bygge opp en sterk forsknings- og utdanningsnode på dette feltet i sør, der afrikanske perspektiver og forståelse vil stå i fokus. 

 
Figuren viser antall somre i 2080-2100 som er forventet å bli varmere enn den varmeste sommeren registrert i moderne tid (1900-2006) i prosent. For store deler av Afrika blir trolig alle somre varmere mot slutten av århundret enn den varmeste som er registrert i dag (kilde: Battisti & Naylor, Science 2009).