Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Bergen blir klimaforskningshovedstad

Rektor Sigmund Grønmo var vertskap da Forsknings- og Utdanningsminister Tora Aasland besøkte Bjerknessenteret 9. juni for å presentere regjeringens opplegg for det nye klimaforskningssenteret som skal opprettes i Bergen.

Foto: Direktør for Bjerknessenteret, Eystein Jansen, takker for de gode nyhetene og informerer om planene for det nye senteret.


Senteret blir organisert ved Universitetet i Bergen, med Nansensenteret, Havforskningsinstituttet og Uni Research AS som partnere. Senteret sikres en langvarig finansiering på 12 år. Med dette forsterkes Bergens posisjon som klima(forsknings)hovedstad, og regjeringen følger opp bevilgningen som ble annonsert i statsbudsjettet for i år.
 

Bakgrunn

I budsjettet for 2010 ligger det 20 mill. kroner til etablering av et klimaforskningssenter i Bergen. Dette sikrer en videreføring av den forskning og kompetanse som er bygget opp gjennom Bjerknessenteret for klimaforskning. Bjerknessenteret er i dag et senter for fremragende forskning (SFF) med en årlig finansiering fra Norges Forskningsråd på 17 millioner kroner i perioden 2002-2012. Den nye bevilgningen sikrer en kontinuitet av den forskningen som er bygget opp etter at SFF-perioden snart vil fases ut. Direktør for Bjerknessenteret, Eystein Jansen, uttrykte stor glede over at regjeringen har valgt å satse videre på det betydelige naturvitenskapelige kunnskapsmiljøet som er bygget opp i Bergen, og at det er gitt en så lang forpliktelse som 12 år.
 

Forventninger

Statsråden uttrykte klare forventninger til det nye senterets internasjonale tyngde. Målet er at det nye senteret skal utvikle en framskutt posisjon i internasjonal klimaforskning og blant annet kunne bidra vesentlig til arbeidet i FNs klimapanel.

Når regjeringen har bestemt at senteret skal få en varighet på hele 12 år forutsettes det at senteret vil fylle de krav regjeringen har satt. Aasland pekte på betydningen av rekruttering og langsiktig kompetanseoppbygging. For å oppnå dette har regjeringen forventninger om at senteret bidrar til forskerutdanning på klimaområdet. Ved å gi senteret 12 år, legger regjerningen til rette for at det kan bidra til de 2 neste rapportene fra FNs klimapanel - gjennom vitenskaplige publikasjoner og arbeid med analyser og synteser og med nye generasjoner av klimamodeller. Senteret vil gjennomgå en midtveisevaluering.
 

Organisering

Det nye senteret skal baseres på kompetansen som er utviklet gjennom Bjerknessenteret, der Universitetet i Bergen, Nansensenteret, Havforskningsinstituttet og Uni Research AS har et tett samarbeid. De fire partnerne var representert på møtet med statsråden og alle var meget entusiastiske til å fortsette det gode samarbeidet som er etablert gjennom Bjerknessenteret.

Senteret opprettes av Universitetet i Bergen, som et relativt selvstendig senter med et eget styre. Styret skal ha ekstern leder oppnevnt i samråd med partnerne i senteret. Fire styremedlemmer skal oppnevnes etter forslag fra de fire partnerne.
 

Samarbeid om den største utfordringen

Eystein Jansen pekte på de muligheter tildelingen vil gi. Bergen har allerede blitt et internasjonalt tyngdepunkt innen naturvitenskaplig klimaforskning, mye takket være den tverrfaglige kompetansen de fire partnerne har brakt med seg inn i senteret. Forskning er nøkkelen til å forstå klimaendringene og finne gode framtidsløsninger. Derfor er det viktig at Norge har et tungt kunnskapsmiljø som kan gi oss bedre forståelse av klimaendringene og bidra med et sikrere bilde av framtidens klima - både det store globale bildet og utsiktene for ulike regioner. Senteret kan bare fylle sin funksjon gjennom omfattende samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Alle partnerinstitusjonene var til stede under presentasjonen og uttrykte glede over at bevilgningens rammer nå er på plass og at samarbeidet for å etablere senteret nå får fortgang.