Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Global Carbon Budget 2014
Årets globale karbonbudsjett ble offentlig mandag 7. desember under klimatoppmøtet i Paris. Illustrasjon fra Global Carbon Project

Utflating av utslipp i 2014

For første gang siden 2000-tallet øker ikke karbonutslippene med tre prosent vekst i året. Årsaken er Kinas kullkutt, viser Global Carbon Budget 2014

For første gang brytes den globale trenden med sterkt økende utslipp av drivhusgasser. Mens utslippene i de siste årene har økt med 2,4 prosent hvert år, ser vi i år en utflating, med bare 0,6 prosent vekst i utslipp av drivhusgasser i 2014.

Se hele Global Carbon Budget 2014 her 

Global Carbon Budget 2014 Total emissions figure
CO2 utslipp fra fossilt drivstoff og industri, øverst globalt med usikkerhet på 5 prosent, markert i grått. Under globale utslipp fordelt på type. Alle figurer: www.globalcarbonproject.org

Det kommer fram av dette årets globale karbonbudsjett som ble offentliggjort mandag 5. desember under klimatoppmøtet i Paris. Det er det internasjonale forskernettverket the Global Carbon Project som hvert år leverer hvert år en analyse av utslippene i verden det siste året.

– Halvparten av nedgangen i utslippsveksten er en konsekvens av at Kina har sluppet ut mindre karbon. Det viser at det er de store utslippsaktørene som er nøkkelen til å kutte utslippene, sier Are Olsen, førsteamanuensis på UiB og Bjerknessenteret.

– Årets tall viser at et enkelt land kan bidra mye, og at fokuset i klimaforhandlingene må ligge på de store utslippsaktørene som USA, Kina og EU.

Samtidig er det andre store land som India – som kan sette i gang en sterk vekst om de baserer fremtidig vekst i energibruk på fossilt drivstoff. Dersom dette skjer , blir det vanskelig å få nedgang i utslippene, så det er viktig å ha fokus på fornybar energi.

Global Carbon Budget 2014 Figure emissons per country
CO2-utslipp for de tre største utslippslandene og EU. 

Her er nøkkelpunkt fra årets karbonbudsjett:

 • Kinas nedgang i bruk av kull utgjør storparten av av bruddet i den globale utslippsveksten, i kombinasjon med lavere vekst i bruk av petroleum og raskere vekst i bruk av fornybare energikilder.
 • EU er den regionen med sterkest nedgang i utslipp,  med en nedgang i gjennomsnitt på 2.4% per år det siste tiåret.
 • Utslippene i USA har gått ned med 1.4% per år i det siste tiåret, og denne nedgangen er ventet å fortsette gjennom 2015.
 • Indias utslipp på 2.4 milliarder tonn CO2 mathcer Kinas utslipp i 1990, men utslipp per person er langt under det globale gjennomsnittet på 2 tonn CO2 per person. Utfordringen i India er derimot en befolkning på 1,3 milliarder mennesker med et økende energibehov. Mange andre lavinntektsland med en økonomi i vekst er i samme situasjon.
 • Global Carbon Budget 2014 Figure emissions per person per country
  Utslipp per person for de tre store utslippsnasjonen og EU. 
  EUs nedgang i utslipp på 210 MtCO2 i 2014 tilsvarer i størrelse økningen i utslipp fra India på 205 MtCO2. Dersom denne trenden fortsetter, vil India ligge likt med EU innen 2-3 år.
 • Globale utslipp fra fossil drivstoff og industri var 35.9 GtCO2 i 2014. Det er ventet en svak nedgang til 35.7 GtCO2 i 2015. Det gir et gjennomsnitt i verden på 4.9 tCO2 per person.
 • Fornybare energikilder kan spille en økende rolle for å kutte utslipp fra fossil drivstoff. 2014 brøt globale rekorder for innstallert kapasitet både for både vindkraft og  (50 GW) og solkraft (40 GW).
 • Utslipp fra avskoging og andre endringer av vegetasjon (ofte kallt land-use change) var estimert til 4.0 GtCO2 i 2014, et tall av stor usikkerhet. Se arbeid om utslipp fra slike endringer basert på satelittovervåking av skogbranner. http://www.globalfiredata.org/updates.html

 

 

Er utslippstoppen nådd?

Selv om årets brudd med utslippskurven ”business-as-usual” er et positivt tegn, regner man ikke med at toppen er nådd. Siden 2000 tallet har utslippsveksten ligget på 3 prosent per år, og siden 2012 har det vært noe lavere utslippsvekst. Med i bildet er også en svært rask økning i bruk av fornybare energikilder.

The Global Carbon Project forventer en nedgang av utslippene for 2015, og estimerer disse til -0,6 prosent. Samtidig er det knyttet stor usikkerhet til om denne trenden vil fortsette i framtiden, dette avhenger i stor grad av den økonomiske utviklingen i Kina.

 

El Niño påvirker atmosfærens CO2 -innhold

Naturlige kilder og sluk bidrar også til endringene i atmosfærens CO2-innhold. Havet tar normalt opp CO2 tilsvarende en fjerdedel av det vi slipper ut. I år kan dette bli større på grunn av El Niño. Noen havområder tar opp CO2 og andre slipper ut. På verdensbasis er opptaket er større en utslippene og derfor har vi et netto opptak på verdensbasis. I havområdet vest for Sør-Amerika slippes det normalt ut store mengder CO2, ettersom det her strømmer opp næringsrikt vann med mye CO2, til overflaten. I El Niño år, som vi har nå, stopper denne oppstrømmingen opp, og utslippene av CO2 herfra går ned.

– På grunn av El Niño forventer vi at utslippene fra havet går ned, og et større netto opptak på verdensbasis. Men et El Niño år er også forbundet med mye skogbranner, det gjør at utslipp fra land-use change kan gå opp, sier Are Olsen.

Hvilken effekt alle disse faktorene har på økningen av CO2-innholdet i atmosfæren, synes han blir det spennende å følge med på. Svaret på dette får vi først når alle tallene er sammenstilt for neste års karbonbudsjett.

Are Olsen bidrar til det globale karbonbudsjettet sammen med bjerknesforskerne Siv Kari Lauvset, Benjamin Pfeil og Jörg Schwinger.