Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Rekordvarm januar er et faktum

Kombinasjonen av mye støy rundt FNs klimapanel, et klimapolitisk mageplask i København og en kald vinter hos oss, har ført til høy temperatur og stort engasjement i klimadebatten.

Body

Av: Helge Drange Geofysisk institutt, UiB, og Bjerknessenteret. Publisert i Bergens Tidene 11.02.10

Debatt er bra, men klimautviklingen styres ikke av stemningsbølger i media eller en kald norsk vinter. Jordens klima styres av forskjellen mellom tilført og tapt energi. Resultatet kan tallfestes med målinger.

Basert på målinger vet vi at atmosfærens innhold av CO2 og andre klimagasser øker raskt. Vi vet at hovedgrunnen til dette er bruk av kull, olje og gass. Vi vet at jordens temperatur øker, at breene smelter, at havet stiger, at årstidene forrykkes. Årsaken til endringene kan selvsagt diskuteres, men det er overveldende støtte i faglitteraturen for at endringene skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Vi vet også at det er store variasjoner i temperatur og nedbør fra år til år, både globalt og lokalt. Så selv om årets vinter har vært uvanlig kald i et belte fra Storbritannia i vest til Nord-Kina i øst, betyr ikke dette at jordens middeltemperatur faller. Tvert om.

For den nordlige halvkule er årets januar den varmeste eller nest varmeste januar siden meteorologiske målinger startet på 1800-tallet. Videre, på global skala er årets første måned den klart varmeste januar siden målingene startet. Det er derfor påviselig feil å bruke årets norske vinter som et argument for at jordens temperatur faller, eller at vi går mot en liten istid.

Det årets vinter illustrerer - og det til fulle - er hvor viktig lavtrykkene er for vårt lokale klima. Når vinterlavtrykkene går nord eller sør for oss (som i vinter), kan gjennomsnittlig vintertemperatur falle med så mye som 5 grader. I tillegg uteblir nedbøren. Sist gang dette skjedde hos oss var vinteren 1995/96, med påfølgende vannmangel og høye strømpriser som resultat.

Å bruke årets vinter som bevis for klimaforskning på ville veier eller FNs klimapanels utilstrekkelighet, er et blindspor. Faktum er at januar 2010 er rekordvarm, både globalt og for den nordlige halvkule.

 
 Observert global temperaturutvikling for januar måned siden slutten av 1800-tallet relativt til 30-års perioden 1979–2008. De to blå kurvene viser to analyser av temperatur på land og for havoverflaten målt med termometer, mens de to røde kurvene angir to analyser av lufttemperaturen for de nederste 3–5 km av atmosfæren målt med satellitt. Sirklene viser målt temperatur for januar 2010. Lys blå kurve fra NASA GISS (USA), mørk blå kurve er fra Hadley-senteret (England), mørk rød kurve fra Remote Sensing Systems (USA) og lys rød kurve fra University of Alabama at Huntsville (USA).