Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Eksperter på den marine karbonsyklusen samles i Bergen

EUs største forskningsprosjekt på karbonkilder og -sluk til havs konkluderer etter fem års studier • CO2-opptaket i Nord-Atlanteren og Sørishavet synes å være redusert • karbonsyklusens innvirkning på klimaet forsterker klimaendringene • det foregår en forsuring av havene. 

Siden begynnelsen av den industrielle revolusjon har menneskeheten i stadig større grad sluppet ut CO2 til atmosfæren – et betydelig bidrag til menneskeskapte klimaendringer. CO2-innholdet i atmosfæren ville vært høyere om det ikke var for naturens evne til å absorbere CO2. Per i dag absorberes cirka 25 % av de årlige CO2-utslippene av havet. CARBOOCEAN-prosjektet, som koordineres av Bjerknessenteret for klimaforskning, har som formål å forbedre kvantifiseringen av havets opptak av antropogen CO2. Over 70 forskere som deltar i prosjektet møtes denne uke på Solstrand utenfor Bergen for å evaluere resultatene.

I store områder i Nord-Atlanteren og Sørishavet har partialtrykket av CO2 i overflatevannet midlertidig økt raskere enn i atmosfæren, noe som tyder på en reduksjon av havets karbonsluk. Denne mulige reduksjonen av CO2-sluk og de bakenforliggende mekanismene må undersøkes nærmere.

Framtidsscenarioer med koblede modeller (hav-atmosfære-land) viser at karbonsyklusens innvirkning på klimaet er med å forsterker klimaendringene. Kjøringer med den nyutviklede klimamodellen Earth system models viser at CO2-konsetrasjonen i atmosfæren ved utgangen av det 21. århundret vil være mellom 6 % og 40 % høyere enn tidligere antatt. Utslippsmålene for CO2 må justeres tilsvarende.

Forsuring er en konsekvens av opptaket av menneskeskapt CO2 i havene. Målinger viser at pH-verdien i sjøvann synker. Modelleringsresultater viser konsekvensene av forsuringen på havbunnen. Mesocosm-eksperimenter viser økosystemenes reaksjon på synkende pH-verdi.

Karbonobservasjonssystemet som er opprettet i Nord-Atlanteren leverer fluksmålinger for CO2 med enestående nøyaktighet. Svært avanserte synteser av observasjonsdata om global overflate-CO2 i havene og 3-D karbondata fra Atlanterhavet er utført i samarbeid med internasjonale kolleger i et prosjekt som må sies å være verdensomspennende.

Tid/sted: 5.-9. oktober, Solstrand Hotel & Bad, Os, Norge

Kontaktperson:
Prof. Christoph Heinze, prosjektdirektør for CARBOOCEAN, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning, heinze@gfi.uib.no, mobil +47 975 57 119.