Understanding climate
for the benefit of society

Get-bremmen i Amundsehavet i Vest-Antarktis. Foto: Anna Wåhlin

Forskjellige havstrømmer påvirker isen i Antarktis ulikt

Nadine Steiger disputerer 28.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The ice front as a topographic barrier for ocean heat transport".

Body

Flytende isbremmer i Antarktis er truet av relativt varmt sjøvann som smelter dem fra undersiden. Slike isbremmer oppstår når innlandsisen brer seg ut i havet og mister kontakt med havbunnen. Når isbremmene blir tynnere, siger innlandsisen raskere mot havet og bidrar til global havnivåstigning.

I doktorgradsavhandlingen sin viser Steiger at det er vanskelig for havstrømmer å transportere varme inn i hulrommet mellom isbremmene og havbunnen. Først må strømmen nemlig passere isbremfronten—en isvegg som strekker seg flere hundre meter ned i havet. Isfronten påvirker forskjellige typer havstrømmer ulikt: En strøm som er like sterk i hele vannsøylen blokkeres fullstendig, mens en strøm som er sterkere i dypet enn nær overflaten vil kunne passere under isfronten og bidra til smelting av isbremmen.

Steiger utførte laboratorieeksperimenter på en stor roterende vanntank i Frankrike for å rekonstruere ulike typer havstrømmer i møte med en isfront. Eksperimentene gjorde det mulig å skille mellom de forskjellige strømmene som i virkeligheten finnes side om side. Resultatene stemmer overens med unike observasjoner nær en isfront i Vestantarktis som viste at bare en del av varmen når hulrommet på grunn av blokkeringen ved isfronten.

Steiger fant at også vindene kontrollerer hvor mye varme som når isbremmene. Sterke østavinder flere hundre kilometer unna kan redusere temperatur og avbøye havstrømmene ved isfronten, gjennom sokkelbølger som beveger seg langs kysten. I et annet studie brukte Steiger en numerisk havmodell for å undersøke hvordan havstrømmene fortsetter etter møtet med isfronten og hvordan de påvirker smeltingen.

Alt i alt viser Steiger at både endringer i vind, tykkelsen av isbremmene og sammensetning av havstrømmene påvirker den sårbare innlandsisen i Antarktis. Disse resultatene er essensielle for å forstå de store endringene som skjer i Antarktis og for å kunne forutsi hvordan isen vil endre seg i fremtiden.

Personalia

Nadine Steiger (f. 1991) kommer fra Tyskland der hun tok bachelor i meteorologi og ble interessert i polarforskning gjennom et semester på Svalbard. Deretter tok hun mastergrad i meteorologi og oseanografi ved Universitetet i Bergen. Hun ble ansatt som stipendiat i 2017 ved Geofysisk Institutt og tilknyttet til Bjerknessenteret for klimaforskning. Veilederne har vært Elin Darelius ved Geofysisk Institutt, samt Anna Wåhlin (GU, Sverige) og Satoshi Kimura (JAMSTEC, Japan).