Understanding climate
for the benefit of society

Moser påvirker karbonopptaket til andre plantegrupper. Foto: Ellen Viste

Fjelløkosystemer reguleres av klima og planteinteraksjoner

Francesca Jaroszynska disputerer 21. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Climate and biotic interactions – Drivers of plant community structure and ecosystem functioning in alpine grasslands".

Body
Francesca Jaroszynska
Foto: Dagmar Egelkraut

Biologisk mangfold er sterkt regulert av klima. Klima reflekteres gjennom de viktigste globale temperatur- og nedbøraksene og bestemmer artsfordeling, men interaksjoner mellom arter kan formidle sterke klimagrenser. Klimaendringer fører til økte temperaturer, en omfordeling av nedbørsmønstre og en høyere frekvens av ekstreme værhendelser. Disse pågående endringene har ført til en global omfordeling av arter, spesielt i alpine regioner.

I avhandlingen sin har Francesca Jaroszynska tatt opp uavklarte spørsmål om interaksjoner mellom klima og vegetasjon ved å overvåke biotiske og abiotiske responser på et fjerningseksperiment av ulike funksjonelle plantegrupper i fjellområder langs naturlige klimagradienter i Sør-Norge. Francesca fant ut at selv om økosystemets funksjon og plantesamfunnet stort sett ble bestemt direkte av temperatur og nedbør, ble disse effektene sterkt mediert av funksjonelle gruppeinteraksjoner. Moser spilte en kritisk rolle - de påvirket karbonopptaket til andre plantegrupper og regulerte mikroklimaet mest, noe som reduserte vekstsesongens jordtemperatur. Moser fremmet i tillegg rekruttering av urter under tørkeforhold. I tillegg økte gress konkurransen om ressurser i varme og våte klima, noe som resulterte i seleksjon for urter med konkurrerende egenskaper. Resultatet er økt dominans av gress og en uunngåelig reduksjon i biologisk mangfold av artsrike alpine økosystemer.

Avhandlingen demonstrerer at utfallet av biotiske interaksjoner er avhengig av regionalt klima, med viktige konsekvenser for samfunnsstruktur og funksjon i engvegetasjon. Når temperatur og nedbør øker, vil alpine enger bli mer karbonrike og med mer stabile og homogene mikroklima, samtidig som de blir stadig mer artsfattige. Dette tapet av biologisk mangfold og endring i økosystemets funksjon har store konsekvenser for artsfordeling av alpine planter og forventninger om økosystemreaksjoner på ytterligere klimaendringer.

Tid og sted for disputas

21. oktober 2019, kl. 10.15 i  Konferanserom AB, VilVite, Thormøhlensgate 51.

Personalia

Francesca Jaroszynska kommer fra Skottland, og fullførte bachelor- og mastergrad i biologi ved University of Aberdeen (2010-2015). Doktorgradsarbeidet var en del av NFR-prosjektet FunCaB og har blitt gjennomført i Ecological and Environmental Change Research Group ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret. Professor Vigdis Vandvik (UiB), Professor Kari Klanderud (NMBU) og Dr. Siri Lie Olsen (NINA) har vært veiledere.