Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Hele rapporten Fluxes, kan du finne her. 

Sårbare karbonlagre

Klimaendringer kan gjøre naturens karbonlagre mer sårbare, viser rapporten FLUXES fra ICOS. Rapporten samler nye klimadata fra det europeiske karbonovervåkningsnettverket. 

Body

Nye datainnhentinger fra ICOS viser at naturens karbonlager på land og i havet ikke er stabile. Klimaendringer gjør disse lagrene mer sårbare og kan også snu dem, slik at de slipper ut karbondioksid i stedet for å lagre drivhusgasser. En slik endring kan forpurre klimamål og handlingsplaner.

I dag slipper det europeiske karbonovervåkingsnettverket ICOS, en ny rapport som undersøker endringer i karbonlagre fordelt på regioner og fra år til år.

Havet som karbonlager

­­– Karbonopptaket i kystområdene i Europa varierer mye. Kystområdene er svært ulike og det er også karbonopptaket. For å godt kunne utnytte forskjellige «blått karbon»-prosjekter i framtiden, er det viktig å kunne mer om det naturlige karbonopptaket, sier Meike Becker, forsker ved UiB, Bjerknessenteret og ICOS Norge.

Hun har ledet arbeidet med data over havet som karbonlager,og peker på at effekter av klimaendringer som økt temperatur, endret mønster i avrenning fra elver, tilgjengelighet på næringssalter, vil gi ulike utslag i karbonopptakene.

– Det er svært viktig at vi har et godt målesystem, slik at vi kan fange opp disse endringene. Et slikt målesystem langs kysten er ikke godt utbygd i dag, sier Becker.

Les hele rapporten her

 

Fra et lager til å bli utslippskilde

Det er et stort team av forskere i ICOS som har jobbet sammen om rapporten og de bakenforliggende dataene. De viser at naturlige og menneskelige faktorer kan endre naturlige karbonlager fra å være lager til å bli utslippskilder.

I rapporten konkluderer de med at naturlige endringer i karbonkonsentrasjoner er knyttet til endringer i været over tid. Det handler om endringer i våte og tørre sesonger, varme og kalde temperaturer i tillegg til ekstremværshendelser som tørke, skogbranner og flom.

Videre viser rapporten hvordan menneskelig aktiviteter har en direkte påvirkning: Eksempler som tynning av skog eller flatehogst, så vel som endring av jordbrukspraksis kan endre naturens evne til å fange og lagre karbon over flere år.

 

– I stor grad stoler vi på naturens karbonlagre som stabile allierte for å absorbere drivhusgassutslippene våre. Dessverre er de ikke så stabile, sier Werner Kutsch, direktør for ICOS.

 

Påvirker karbonnøytrale strategier

Nedgang i karbonlagre har en direkte påvirkning på nasjonale og europeiske karbonnøytrale strategier.

– Dagens karbonnøytrale strategier tar ikke med den naturlige variasjonen i karbonlagrene, og har en tendens til å undervurdere risikoen. Dagens framskrivninger står ikke i stil til virkeligheten, sier han i en pressemelding fra ICOS.

Han peker på at de teknologiske løsningene for å fjerne karbondioksid fra atmosfæren fremdeles er usikre. Sett i lys av risikoen for de naturlige karbonlagrene, mener han at den eneste løsningen for å nå Parisavtalens mål om maksimalt 1,5 graders oppvarming, er å kutte utslipp fra fossile kilder.