Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

En typisk liten gård sør i Etiopia, der det ikke finnes noen form for vanning. Motivet er fra forskernes besøk i landet i 2017, som ledet fram til CONFER-søknaden. (Foto: Erik Kolstad)

Til Øst-Afrika med klimavarsling 

Det nye EU-prosjektet CONFER ruller ut sesongvarsling som kan redde bøndenes avlinger, styrke matsikkerheten og redusere flom. 

Body

Av Andreas Graven, kommunikasjonsrådgiver i NORCE

Øst-Afrika har lite utviklede vanningssystemer i jordbruket. Bønder flest er prisgitt den nedbøren som kommer, og har ingen vannreserver ved tørke.

Derfor er det ekstremt viktig for dem å vite mest mulig om regntiden før den kommer.

- Bedre informasjon om hvor mye nedbør som forventes kan være helt avgjørende for om avlingene blir gode eller dårlige.

- Denne informasjon er viktig også for blant annet kraftprodusenters evne til å planlegge produksjon og vannmengder, som kan ha betydning for kraftforsyning, regulering av flom - og til en viss grad tørke i landbruket, sier meteorolog og klimaforsker Erik Kolstad i NORCE og Bjerknessenteret.

Regulere vannmengder, unngå flom

Ikke minst i land som Kenya og Tanzania, der vannkraft er en vesentlig del av energimiksen, kan regulering av vannmengder bli et viktig virkemiddel.

Det kan være mulig å bruke reservoarer i vannkraftproduksjon til å holde igjen vannmasser for å unngå flom, slik det det gjøres i Norge, forteller klimaforskeren.

Kolstad er prosjektleder for det nye EU-prosjektet, som heter CONFER, og som har et totalbudsjett på 7 millioner euro. Prosjektet inngår i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020.

I september reiser Kolstad og kolleger til Nairobi i Kenya, for å innlede arbeidet med aktørene i satsingen, som skal vare 3,5 år.

Løsninger for å redusere klimarisiko

CONFER er et multi-nasjonalt samarbeid mellom følgende partnere: Flyktninghjelpen (Norge), Norsk regnesentral (Norge), ICPAC (Kenya), Kenya Red Cross Society (Kenya), University of Cape Town (Sør-Afrika), Met Office (Storbritannia), University of Leeds, (Storbritannia) og Karlsruher Institut für Technologie (Tyskland).

Sammen skal de finne løsninger som gjør Øst-Afrika bedre rustet til å møte klimaendringene, slik at det livsviktige landbruket i regionen forblir levedyktig.

-I denne regionen kan klimavarsler få mer direkte innflytelse på liv og helse enn vi er vant til fra Norge. Det vil være mest fokus på regntidene, som har stor innvirkning på bøndenes avlinger, og dermed matsikkerheten, sier Kolstad.

Den kenyanske hovedpartneren i prosjektet, ICPAC, allerede har levert varsler i regionen i mange år, men disse skal videreutvikles og gjøres mer presise og detaljerte.

Som prosjektleder har NORCE i lengre tid bygd opp kompetanse på klimarisiko og klimavarsling, senest gjennom forskningsprosjektet Seasonal Forecasting Engine, som utvikler sesongvarsler for Norge.

Erfaringene fra dette prosjektet har blitt tatt videre i SFI-initiativet innen klimarisiko, Climate Futures. I løpet av juni skal Forskningsrådet avgjøre hvilke nye sentre som skal få støtte.

Samproduksjon viktig

Også i CONFER handler det om å redusere klimarisikoen, men nå i Øst-Afrika, der klimaendringer kan ha store konsekvenser på flere sektorer og på liv og helse, samt tilgangen på mat.

CONFER-prosjektet bygger på «samproduksjon», det vil si at forskerne bestemmer retningen på forskningen og utviklingen av nye tjenester sammen med de som skal bruke varslene.

- Parallelt med at vi jobber med klimamodellene for sesongvarsling, så oppretter vi dialog og samarbeid med for eksempel bønder og vannkraftprodusenter. Å være til stede lokalt er viktig.

- En lærdom vi har gjort fra klimavarslingsprosjekter i Norge er at vi heller ikke bare kan presentere masse data for brukere, vi må sammen med dem avdekke hvilken informasjon de virkelig har behov for, sier Kolstad.

I løpet av prosjektperioden på 3,5 år er målet å utvikle nye tjenester og varslingssystemer.

- Det kan for eksempel være tjenester for mobiltelefon med informasjon og varslinger som kan inngå i planlegging for bønder, vannkraftprodusenter og kanskje en egen, tidlig varsling for bistandsaktører som Røde Kors, sier Kolstad.

Copernicus-Big Data brukes i større grad

For å oppnå forbedret kvalitet på sesongvarsling i regionen vil forskerne bruke statistisk modellering og maskinlæring for å ta sesongvarsling til et nytt nivå, med utgangspunkt i såkalte numeriske modeller og høyoppløste bilder fra satellittdata.

Den statistiske modelleringen skal utføres av Norsk regnesentral, som for øvrig også er partner i Seasonal Forecasting Engine og i SFI-søknaden Climate Futures.

- Oppsummert så handler mye av arbeidet med å utvikle modellene om at det i dag finnes utrolig mye klimadata. Men overraskende lite av det blir brukt. Dermed vil vårt arbeid også handle om å implementere mange av varslene som allerede finnes, og å sette det hele sammen på en objektiv måte, noe maskinlæringen vil bidra til. Tidligere har man i for stor grad tatt subjektive valg når det gjelder bruk av data, sier Kolstad.

Fra NORCE leder for øvrig klimaforsker Stefan Sobolowski en arbeidspakke på klimamodellering, et av områdene der NORCE og Bjerknessenteret tilhører verdens ledende forskningsmiljøer.