Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ocean Outlook- konferansen er til for å fremje godt samarbeid mellom marine forskingsinstitusjonar i Bergen og i Woods Hole. Konferansen vekslar mellom vertskap på kvar side av Atlanteren.  

Ocean Outlook går på nett 

Dagens situasjon gjer ein tredagars konferanse umogeleg. Som ein forsmak til neste års ordentlege konferanse, går Ocean Outlook online i møte med utfordringar for framtidas hav. 

Body

Det er sjette år på rad at konferansen Ocean Outlook samlar marine forskarar, anten i Bergen eller i Woods Hole, USA. Årets møte skulle vore på den anerkjende havforskingsinstitusjonen Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), men vert i staden eit digitalt møte mellom marine forskarar over heile verda.

Årets tema er den nære framtida til havet her i nord. Det handlar om kva slags type endring som er venta, når det gjeld fysisk og biologiske endringar, samt kva slags type teknologi som vert nytta:

  • Polar forsterking – fenomenet ved at global oppvarming er sterkare kring polområda
  • Metan i Arktis
  • Den mesopelagiske sona – skumringssona i havet
  • Utvikling i måleinstrument  

Her er programmet onsdag 27. mai

Onsdag 27. mai 14.30-1700

Dei tre timane på nett er ein forsmak på neste års møte i Woods Hole, når ein igjen kan møtast fysisk til fagleg diskusjon.

– Det breie spekteret i konferanseprogrammet er naudsynt for å møte dei mange utfordringane ein møter i framtidas havforskning, seier primus motor Øyvind Paasche, seniorforskar og rådgjevar ved Bjerknessetneret.

Paasche er glad for den store interessa for konferansen sidan starten i 2015. Nettopp at konferansen vekslar mellom å vere i Bergen og Woods Hole, gjer at institusjonane og forskarane vert godt kjende med kvarandre og gir eit godt grunnlag for samarbeid.

— Vi jobbar spesielt med fleirfaglege innfallsvinklar og at unge folk får høve til å vise kva dei held på med. I tillegg kan også folk utanfor akademia vere med. Spesielt i år er at Covid-19 hindrar oss i å møtes fysisk, difor har me satt opp dette webinaret som ein teaser for neste års konferanse i Woods Hole, seier Paasche, seniorforskar og rådgjevar ved Bjerknessenteret for klimaforsking.

Han løftar fram konferansens evne til å setje fokus på relevante tema som ligg tett på forskingsfronten.

— Vi var til dømes tidleg ute med å adressere marin mikroplas og det vitskaplege rammeverket som trengtes. Dette førte til mykje godt samarbeid mellom WHOI og institusjonane her i Bergen. Ein kan jo leggje merke til at HI sidan den gong har fått etablert ein førsteklasses lab som kan måle mikroplast på mange ulike nivå.