Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ragnhild Gya i felt. (Foto/ill.: Vigdis Vandvik, UiB)

Klimaendringer truer fjellplantene våre

Ragnhild Gya disputerer 2.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Disentangling effects and context dependencies of climate change on alpine plants".

Body

Klimaet i Norge blir varmere, og nedbørsmønstrene endrer seg slik at det blir våtere samtidig som vi får flere og mer ekstreme tørkeperioder enn tidligere. Disse endringene påvirker planter på flere ulike måter. For eksempel kan de endre hvordan plantene oppfører seg mot hverandre.

Noen arter tåler de nye klimaforholdene bedre enn andre, og får dermed en konkurransefordel. Andre arter flytter seg oppover fjellene etter som det blir varmere. Dermed må fjellplantene forholde seg til nye naboer. Lavlandsplantene er ofte gode på å konkurrere, og dermed kan fjellplantene tape kampen om lys og næring.

I doktorgradsarbeidet sitt har Gya studert hvordan fjellplanter påvirkes av varme, økt nedbør og tørke, og av lavlandsarter som kan bli nye naboer i fjellet i framtida. Hun har sett på hvordan fjellplantesamfunn i tolv lokaliteter fra Voss til Valdres har endret seg over en tiårsperiode hvor det har blitt både varmere og våtere. I et laboratorieeksperiment undersøkte hun hvordan fjellplantenes frøspiring reagerte på tørke.

I et felteksperiment satte hun opp drivhus for å undersøke hvordan fjellplantene reagerte på oppvarming, og hun flyttet planter fra lavlandet opp i fjellet for å se hvordan fjellplantene reagerte på nye naboer. Dette ble gjort i både våtere og tørrere fjellstrøk.

Gya finner at klimaendringer allerede har ført til endringer i fjellvegetasjonen. Gjennom de siste ti årene har de storvokste planteartene blitt mer vanlige, og fjellvegetasjonen viser tegn til at mer nedbør gir mer stress. Fjellplantene reagerer positivt på oppvarming alene, men de taper i konkurranse med lavlandsplanter. Denne negative effekten av konkurranse viser seg å være størst i de våteste fjellstrøkene.

Samtidig er fjellplantene fra våtere strøk er dårlig tilpasset tørkeperioder. Funnene i avhandlingen tyder på at fjellplantene våre trues av klimaendringene, og særlig i de våteste fjellstrøkene våre.

Personalia

Ragnhild Gya er utdannet lektor med mastergrad i biologi fra Universitet i Bergen (2012-2017). Doktorgradsarbeidet har vært en del av INCLINE-prosjektet, finansiert av Norges forskningsråd, og har blitt gjennomført i Ecological and Environmental Change Research Group ved Universitet i Bergen, og Bjerknessenteret for klimaforskning.

Professor Vigdis Vandvik (UiB) og dr. Joachim P. Töpper (Norsk Insistutt for Naturforskning) har vært veiledere.