Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Tore Furevik

Direktør ved Nansen Center for Environmental and Remote Sensing Center..

Etter at eg tok doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 1998 har eg hovudsakeleg drive forsking basert på resultat frå klimamodellar, data frå satellittar og direkte målingar i hav og atmosfære. Eg er særleg interessert i forstå storstilte variasjonar i klimaet, både menneskeskapte og naturlege. Dette inkluderer samspelet mellom luft, hav og is, og studie av korleis klimavariasjonar ulike stader på kloden kan påverke kvarandre.

Som tidligare direktør på Bjerknessenteret for klimaforsking, leiar for ein nasjonal forskarskule i klima, og som medlem i ulike styre og utval, er eg gradvis blitt meir engasjert i forskingspolitisk og –administrativt arbeid. Eg likar å gje populærvitskapelege foredrag og gjennom det offentlege ordskiftet bidra til ei positiv utvikling av samfunnet.

Heimeside
Publikasjoner 

After my PhD defence at the University of Bergen in 1998, I have mainly been undertaking research based on results from climate models, data from satellites and direct measurements in the atmosphere and ocean. I am particularly interested in understanding the large-scale variations in climate, both manmade and natural. This includes the interaction between air, sea and ice, and studies of how climate variability in various parts of the globe can affect each other.

 

As a previous director of the Bjerknes Centre for climate research, leader of a national research school in climate, and as a member of various boards and committees, I have gradually become more engaged in research politics and -administrative works. I enjoy giving popular science lectures and through public debates contribute to a positive development of the society.

Home Page
Publications

Director/ Direktør NERSC

Nansen Environmental and Remote Sensing Centre

Jahnebakken 3, Bergen

Profile picture for user Tore Furevik

E-mail: tore.furevik@nersc.no

Phone: 98677226