Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Klimavarsling

Ved hjelp av klimamodeller produserer vi klimavarsler for neste sesong og for hundre år frem i tid. Ved Bjerknessenteret forskes det både på grunnlaget for å utarbeide klimavarsler, og på å optimalisere produksjonen av dem.

 

Klimavarsling på lang sikt

 

Når vi produserer langsiktige klimavarsler, må vi ta vi hensyn til at vi ikke vet hvor mye CO2 som vil bli sluppet ut i fremtiden. Vi beregner derfor fremtidens klima ved hjelp av klimamodeller under forutsetninger gitt i ulike utslippsscenarioer.

 

Dette gir ikke ett svar, men en ramme for fremtidens klima, avhengig av hvor mye klimagasser menneskene slipper ut og av hvordan jordens overflate endres, for eksempel gjennom hogst eller skogplanting. 

 

Slike varsler kalles også klimaprojeksjoner eller klimafremskrivninger, fordi de er varsler som gjelder under de forutsetningene som ligger i scenarioene.

 

Klimavarsling for kommende år og tiår

 

Vi forsker også på klimavarsler som gjelder på kortere sikt, som neste sesong eller de neste tiårene. Da må man ta hensyn både til utslipp av klimagasser og av naturlige variasjoner i havstrømmer m.m. Dette kan ses på som en mellomting mellom vanlige værvarsler og klimafremskrivninger for det kommende hundreåret.

 

Klimavarslingsenheten (BCPU) har som mål å bygge bro over gapet mellom værvarsling og langsiktige klimaendringer, for å utvikle presise klimavarsler. BCPU har utviklet den norske klimavarslingsmodellen (NorCPM) som er basert på den norske jordsystemmodellen (NorESM). Med denne lager de blant annet sesongvarsel.

 

Climate Futures, et senter dannet med basis i Bjerknessenteret, utvikler langtidsvarsler fra ti dager til ti år fremover. Det skal gjøre det lettere å håndtere risiko i vær- og klimautsatte sektorer. Målet er å etablere et langsiktig samarbeid mellom privat næringsliv, offentlig sektor, service- og næringsorganisasjoner og forskningsinstitusjoner.

 

Disse varslene finner du på klimavarsling.no.

Noel Keenlyside

 

Noel Keenlyside, leder for Bjerknes Climate Prediction Unit

 

Erik Kolstad

 

Erik Kolstad, leder for Climate Futures

 

 

 

 

 Forskerne på Bjerknessenteret arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. 

 

Forskningen er organisert i fire hovedtema: 

  • Globalt klima - ledet av Nele Meckler
  • Polart klima - ledet av Kerim H. Nisancioglu 
  • Karbonsystemet - ledet av Are Olsen
  • Klimafare - ledet av Stephen Outten