Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klimaklyngen kan bli den nye næringen

Bergen har i dag et verdensledende forskningsmiljø innen klimaforskning. Målet er å få til en klimaklynge der bedrifter, forskning og myndigheter spiller sammen om å møte nåtidens og fremtidens klimautfordringer.

Denne artikkelen ble først publisert hos Bergen Næringsråd .

I samarbeid med Bjerknessenteret og Bergen Kommune inviterte Bergen Næringsråd til Klimaforum på tirsdag. Her ble det holdt foredrag om hvordan Bergensregionen bør jobbe for å bidra til verdensomstillingen rundt klimautviklingen som er rett rundt hjørnet. I tillegg ble det diskusjon blant deltakerne om hva de anser som den største hindringen for tettere samhandling i regionen.

Krav til kompetanse
Direktør for Bjerknessenteret, Eystein Jansen, åpnet møtet med å stille spørsmålet «Kan klima bli næring?» Noe han mener er en mulighet, men som vil behøve innsats fra alle parter. Klimaservice er et av deres prosjekter som nå er i oppstartsfasen. Det åpner i første rekke for en toveis dialog mellom brukergrupper og forskningsmiljøet, der hensikten er å kommunisere den klimainformasjonen som forskerne sitter med. Dette er noe som Bjerknessenteret mener er sterkt knyttet til våre nasjonale samfunnsoppgaver rundt klimatilpasning og kompetanseheving.

Audun Lysbakken fra SV, Eystein Jansen fra Bjerknessenteret og Anders Haugland fra BTO tror klimaforskningen kan omsettes i ny næring.Anders Haugland er daglig leder i Bergen Teknologisk Overføring (BTO). Han har klare visjoner for hvordan regionen kan organisere i form av rollefordeling for nyskaping.

- Den økonomiske virkeligheten vi befinner oss i krever at vi utvikler nye produkter, prosesser, tjenester og forretningsmodeller som endrer måten mennesker påvirker klima og miljø. Tanken er at idéutvikling fra utdannings- og forskningsinstitusjonene kan videreføres og kommersialiseres av næringslivet, sier Haugland.

- Næringslivet som motor
Partileder for SV, Audun Lysbakken, snakket om sin visjon av Bergen som klimaby. Denne statusen er noe som ikke bare krever ledende globale klimaforskere; Bergen som helhet må gå inn for dette sammen, mener Lysbakken.

- Særlig har næringslivet en viktig rolle her som motor for utviklingen av ny teknologi. Essensielt er det at nordmenn forstår at et land som Norge ikke bare må kutte utslippene sine av miljøtruende gasser, men har også et ansvar for å møte klimautfordringene med de ressursene vi har til vår disposisjon, sier Lysbakken.

Aller viktigst for partilederen er det at vi anerkjenner de utfordringene og truslene som finnes i kunnskapen vi blir bidratt med og samtidig anerkjenner de mulighetene vi har til å forme fremtiden – heller enn å la den forme oss.