Gå til hovedinnhold

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

FNs klimapanel med ny rapport i påsken

Langfredag legger FNs klimapanel (IPCC) fram en ny rapport om hvordan klimaendringene vil påvirke verdens matproduksjon, økosystemer, industri og bosetting.

FNs klimapanel arbeidsgruppe 2 arbeider med effekter av klimaendringene, samt tilpasninger til klimaendringene og sårbarhet. Arbeidsgruppa har sitt siste møte i Brussel fra mandag 2. april og fram til rapporten lanseres langfredag 6. april 2007.

Klimapanelet la fram første del av sin nye hovedrapport i februar. Den konkluderte med over 90 prosent sikkerhet at klimaendringene er menneskeskapte. Ventet temperaturøkning dette hundreåret vil være mellom 1,8 og 4 grader – det mest optimistiske anslaget forutsetter lav befolkningsvekst og en rask overgang til ren teknologi.

Virkningene
Delrapporten som legges fram i Brussel fredag, tar for seg både allerede observerte virkninger og hva vi kan vente oss i framtida. Klimapanelet går gjennom hvordan temperaturøkning og havnivåstigning vil virke på økosystemer og natur, vannressurser, jord- og skogbruk, kystområder, ulike samfunns infrastruktur og menneskers helse.

Rapporten vurderer også ulike regioners sårbarhet for klimaendringer, og hvilken mulighet de har for å iverksette mottiltak. Allerede nå er det klart at det er fattige mennesker som vil bli hardest rammet, særlig i Afrika sør for Sahara og i Asia. Rike land vil også bli rammet, men er bedre utrustet til å møte utfordringene, gjennom skadeforebygging, omstillinger og lignende.

Blir presentert på SFTs nettsted
SFT vil lede den norske delegasjonen til arbeidsgruppemøtet i Brussel, som også består av medarbeidere i Norsk Polarinstitutt og Direktoratet for naturforvaltning. Langfredag vil hovedinnholdet i rapporten bli presentert på SFTs temaside om klimapanelet: http://www.sft.no/klimapanel.

KLikk her for faktark utarbeidert av SFT.


Relevante lenker