Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Stormflo i Stavanger sentrum. Den nye veilederen vil gjøre det enklere for kommunene å selv skaffe oversikt over risiko og sårbarhet. Foto: Jostein Berggraf

Ny veileder for havnivåstigning i Norge

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) har publisert en ny veileder i forbindelse med fjorårets havnivårapport. Den nye veilederen Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging er en oppdatering av den gamle veilederen for havnivåstigning.

Body

Da IPCCs klimarapport for 2013 (AR5) kom ut ble det nødvendig å oppdatere den norske veilederen for havnivåstigning. Før dette kunne gjøres måtte de nye dataene nedskaleres til norske forhold, og dette arbeidet var ferdig i 2015.

Den nye klimaveilederen har som formål å gi råd om hvordan tall for havnivåstigning og stormflo kan brukes i kommunenes planarbeid, slik at kommunene selv kan skaffe seg oversikt over risiko og sårbarhet. Hensikten er, slik det står i klimaveilederen, å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, viktig infrastruktur og materielle verdier på grunn av oversvømmelse.

Fjorårets havnivårapport finner du her.