Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Bjerknessenterets direktør, professor Tore Furevik, ønsker regjeringens og Stortingets arbeid med å utvikle en ny klimalov velkommen. Foto: Are Erik Brandvik

Bjerknessenteret med innspill til ny klimalov

Bjerknessenteret leverte i dag sitt innspill til regjeringens forslag om ny ”Lov om klimamål”. Dette er en mulighet til å påvirke Norges framtid positivt gjennom å sikre at lovforslaget bygger på relevant og oppdatert kunnskap, og at forslaget er målrettet. Innspillet vektlegger derfor særlig operasjonalisering og tallfesting av mål som en sentral hjørnestein for en framtidsrettet klimalov. 

Body

Lovforslaget består av fem paragrafer som har til formål å fremme Norges overholdelse og gjennomførelse av egne klimamål som ledd i landets omstilling til et lavutslippssamfunn anno 2050. Bjerknessenteret har kommet med innspill til de fire første paragrafene, samt foreslått en ny paragraf tilegnet et tverrfaglig klimaråd. Innspillene kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

  • Lovforslaget er vagt i sin definisjon av et lavutslippssamfunn for 2050. Her foreslår Bjerknessenteret en definert utslippsreduksjon på 95% sammenlignet med 1990. Dette er også i tråd med EU og IPCC sin anbefaling for industriland.
  • Loven bør fastsette hvilken minister som har ansvaret for at loven etterfølges. Uten utpekt ansvarlig og koordinerende instans er faren stor for ansvarsfraskrivelser og –pulverisering.
  • Klimamålene for 2030 og 2050 bør vektlegge reduksjon innen heller enn reduksjon i 2030 og 2050. Dette vektlegger en planmessig og gradvis reduksjon heller enn reduksjon som først finner sted i 2030 og 2050.
  • Den årlige rapporteringen til stortinget er svært viktig. Her er det sentralt at det gjeldende karbonbudsjettet til en hver tid kan brytes ned til konkrete delmål.
  • Anvendelsen av femårsplaner vil sikre at måloppnåelsen kan følges kontinuerlig. Den nasjonale overvåkningskapasiteten er allerede tilgjengelig i form av ICOS (Integrated Carbon  Observation System). En femårsplan vil også være i tråd med oppdateringer av Paris-avtalen.
  • Inklusjonen av et tverrfaglig og uavhengig klimaråd som egen paragraf i lovforslaget anbefales på det sterkeste. Dette vil sikre at regjeringen til enhver tid vil kunne gjøre beslutninger bygd på oppdatert og kvalitetssikret informasjon.

Bjerknessenteret ønsker regjeringen lykke til videre i arbeidet med klimaloven og ser fram til at den trer i kraft!